enertec 1/2013 - Page 43

Kuva: Helsingin Energia S uomi on noussut viime aikoina mer- gian kaukolämpöverkkoon – ilmaiseksi, la uskotaan olevan suuri merkitys pääkau- kittäväksi tietokonesalien sijoituspai- joten helsinkiläiset voivat ajatella ranska- punkiseudun IT-toimialalle. Suvilahden ko- laisia lämmöllä. nesali mahdollistaa suurille kansainvälisille kaksi: Googlen jalanjäljissä seurasi rans- alan toimijoille kustannustehokkaan ja no- kalainen IT-jättiläinen Atos, joka asettui vuokratiloihin Suvilahteen. Hanasaaren ACADEMICA VAHVA TOIMIJA pean tavan laajentaa toimintaansa Suo- voimalan vieressä olevaan vanhaan voima- Hienon 5 000 neliömetrin salikokonai- messa. Academica vuokraa ylläpidettyä larakennukseen rakennettu salikompleksi suuden omistaa Academica, joka tunne- konesalitilaa eri muodoissa ja palveluko- on paalutettu uudelleen kallioperään. Säh- taan tehokkaasta lämmön talteenotosta ja konaisuuksina asiakkaiden tarpeiden mu- kön kulku kaikissa olosuhteissa on taattu energian jatkohyödyntämisestä. Atos on kaan. tuplareitityksillä ja generaattoreiden tuke- Suvilahden ensimmäinen asiakas, mutta milla varmennuksilla. muitakin odotetaan. Marko Riipinen Helsingin Energiasta toteaa, että uuden ajan lämmitys- ja jääh- Merkittävä osa kuviota on, että ser- Academica keräsi mainetta, kun sen dytysratkaisut tuovat energiaintensiivisel- vereiden jäähdytys hoidetaan merivedestä Uspenskin konesali palkittiin maailman le IT-alalle mahdollisuuden merkittävään tehtävällä kaukokylmällä. Prosessissa syn- energiatehokkaimpana pari vuotta sitten. energiatehokkuuden lisäämiseen. tyvä lämpö palautetaan Helsingin Ener- Samalla periaatteella toimivalla konesalil- ”Helsingissä on Euroopan kolman- enertec 1 / 2013 41