enertec 1/2013 - Page 37

Kuva: Helin&Co Arkkitehdit ÄLYKKÄÄT SÄHKÖVERKOT EIVÄT ENÄÄ OLE VAIN MUODIKAS VAIHTOEHTO, VAAN VÄLTTÄMÄTÖN HYVÄ Ä lyn käyttö on sallittu vähän joka asias- voimakas kasvu edellyttää entistä jousta- sa, mutta sähköverkot suorastaan vammin toimivien älykkäiden sähköverk- huutavat hoksottimien perään. Maail- kojen rakentamista, joten haastetta riittää. massa käytetään sähköä 14 terawattitun- Alalla puhutaan paljon kysyntäjouston li- nin edestä päivässä – ja 50 vuoden päästä säämisestä, jonka myötä kulutusta voidaan määrän arvellaan (ja pelätään) olevan kak- jatkossa sopeuttaa sähkömarkkinoiden ti- sinkertainen. Nopea laskutoimitus kertoo, lapäisiin vaihteluihin entistä pienemmissä että lisääntyvä sähköntarve edellyttäisi tu- kohteissa. Suurilla sähkönkäyttäjillä vapaa- hannen megawatin voimalan käynnistämi- ehtoinen kysyntäjousto on jo nyt käytössä sen joka päivä seuraavan 40 vuoden ajan. tasaamassa huippukulutuksen aiheuttamia Kun tähän yhtälöön lisää vielä ilmaston- hintapiikkejä tai parantamassa ääritilan- muutoksen, on selvää että tyhmästä rau- teissa sähkön toimitusvarmuutta. dasta on tultava fiksu verkosto. Älykköverkko ei kuitenkaan ole prin- Älykkäillä sähköverkoilla tarkoite- sessanherkkä, niin kuin huipputeknologian taan jakeluverkkoja, jotka hyödyntävät au- laita välillä on. Itse asiassa älykästä sähkö- tomaatio-, tieto- ja viestintäteknologiaa. verkkoa pidetään toiminnaltaan huomat- Mukana on myös interaktiivinen kompo- tavasti luotettavampana kuin perinteistä nentti, eli älyverkko saa lisäpontta kulutta- sähköverkkoa ja se esimerkiksi skaalau- jan ja sähkömarkkinoiden välisestä kah- tuu, ennakoi ja korjaa itseään automaa- densuuntaisesta tiedonkulusta. tion avulla. Älyverkostot paikantavat ja Tutkimusyhtiö EPRIn (Electric Power eristävät viat automaattisesti ja mahdol- Research Institute) laskelmien mukaan listavat nopean toiminnan palauttamisen, älykkäät sähköverkot auttavat jo tällä mikä taas vähentää sähkönjakelun keskey- hetkellä vähentämään kasvihuonepääs- tysten määrää ja kestoa. töjä vuosittain 60–211 miljoonaa ton- Älyverkko myös pärjää omillaan eli nia USA:ssa. Pacific Northwest National se toimii tarpeen tullen pienempinä saa- Laboratoryn empiirisen datan mukaan äly- rekkeinakin. Kun laaja verkkohäiriö iskee, verkot vähentävät kotitalouksien energian- älykäs verkko pystyy pitämään sähköä pai- kulutusta noin 10–15 prosenttia. kallisesti yllä mm. sähkövarastojen ja paikallisen pientuotannon avulla. Hajautettu KYSYNTÄJOUSTO AVAINASEMASSA ja pienimuotoinen tuotanto, esimerkiksi Täällä Euroopassa ydinvoimalat laitta- aurinko- ja tuulivoima, saadaan varastoi- vat kilpaa lappua luukulle, ja katse siirtyy tua tehokkaasti sopivaa kulutusajankoh- uusiutuviin. Uusiutuvien energianlähteiden taa varten. enertec 1 / 2013 35