enertec 1/2013 - Page 32

Kuva: Ari Mononen VTT RATKOO HAASTEITA YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA Energiatoimiala on muutoksen myllerryksessä. Uusia haasteita tulee koko ajan ja yritykset tarvitsevat entistä enemmän VTT:n kaltaisen neutraalin tutkimus- ja kehitysorganisaation tukea. ”VTT pyrkii etsimään strategisena kumppanina ratkaisuja alan toimijoiden erityisongelmiin tekemällä ja oppimalla yhdessä asiakkaidensa kanssa”, toteaa liiketoiminnan kehittäjä Matias Nyholm VTT:stä. sit ja niiden tulevaisuuden tarpeet. Se ei voivat prosessiin tuoda. Yhteistyö on hy- varsin suuria ja kokonaisvaltaisia koskien vin verkottunutta – mukana voi olla tek- koko energian arvoketjun toimintaa. Tarvi- nologiantoimittajia, palveluntuottajia sekä taan uudenlaista ratkaisukeskeistä ja pro”Älykkäiden sähköverkkojen kaikkia mahdollisuuksia ei vielä hyödynnetä Suomessa riittävästi”, toteaa liiketoiminnan kehityspäällikkö Markku Tuovinen VTT:stä. messä. Sitten mietitään, mitä eri toimijat aina ole helppoa, koska muutokset ovat VTT:n kaltainen neutraali toimija verkos- sessimaista lähestymistapaa yhteistyöhön. tomaisen toiminnan fasilitaattorina sekä Yhteiset työpajat uusien liiketoimintapro- teknologian kehittäjänä ja uudistajana.” ”Näillä teknologia-alueilla pitää olla lu”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällik- paljon kompetenssia. Yhdelläkään ihmisel- kö Markku Tuovinen VTT:stä. ”K sessien kehittämiseksi ovat tärkein työka- lä tai yrityksellä ei ole kykyä hallita erittäin äytännössä yhdessä tekeminen ”Asioita on pohdittava ja innovoita- laajoja kokonaisuuksia ja erilaisten ICT-jär- lähtee liikkeelle siitä, että tunnis- va yhdessä eri näkökulmista. Asiakkaan jestelmien toimintoja. Siksi yhteistyö on ai- tetaan ensin asiakkaan liiketoimintaproses- liiketoimintaprosessi on kehitystyön yti- van välttämätöntä”, Tuovinen alleviivaa. Tulevaisuuden tavoitteena älykäs kiinteistöverkko Älyverkot ja oikeasti älykkäät sähkömittarit antavat mahdollisuuden kehittää verkkoyhtiöiden toimintaa ja luoda uusia loppuasiakkaiden palveluja. Yksi mahdollisuus on kiinteistökohtainen energiantuotanto. VTT tutkii sen mahdollisuuksia Oulussa, missä tätä varten on rakennettu koeasunto VTT:n tilojen yhteydessä. O ulun koeasunnossa asuu VTT:n vierai- köverkkoon, asukkaat voivat tarpeen mu- assa energia-alan ja mikroelektroniikan levia tutkijoita, joiden energiankulu- kaan myös myydä tuottamaansa sähköä tutkijoita, esimerkiksi anturointiin liittyvis- valtakunnanverkkoon. sä asioissa. Kokonaisuuden rakentamises- tusta ja -käyttöä mitataan jatkuvasti. Asunto otettiin käyttöön keväällä 2012. Päätös myynnistä voidaan tehdä esi- sa on tarvittu myös taloteknisten asioiden tuntemusta. Koeasunnon katolle on asennettu merkiksi energiahintojen perusteella. Jos pieni tuulivoimalaitos sekä aurinkoken- taas tarjolla on halpaa sähköä, asukkaiden Oulun koeasunnon valaisemiseen nosto, jonka teho on neljä kilowattia. Jär- kannattaa ehkä ostaa sitä vaikkapa sähkö- käytetään LED-järjestelmää (LED = light jestelmään liittyy myös energian varas- autojen akkujen lataamiseen. emitting diode, valodiodi). Se toimii tavallista matalammalla jännitteellä. tointi. Asunnon taloautomaatio ja muukin OMAVARAISTA JA Valaistuksen tehokkuus on kuitenki n on talotekniikka on pitkälle kehiteltyä. Jär- LUONTOYSTÄVÄLLISTÄ haluttu pitää hyvällä tasolla. Niinpä käyt- jestelmä voisi periaatteessa toimia myös Koeasunto on osa hanketta, jossa selvi- töön valittiin teknisesti parhaita saatavilla etäohjatusti. tellään älykkäiden kaupunkien ja paikal- olleita valaisimia. Osa valaisimista on integ- Koska koeasunto on erillään valta- listen energiajärjestelmien kehittämistä roitu kalusteisiin. Vaikka ne ovat suhteel- kunnanverkosta, se toimii itsenäisesti. sekä liitäntämahdollisuuksia älykkääseen lisen kalliita, energiaa säästyy niin paljon, Asukkaat voivat joko käyttää kiinteistö- sähköverkkoon. Samalla pyritään kestä- että laitteet maksavat itsensä suhteellisen kohtaisesti tuotettua energiaa tai akkui- vän kehityksen periaatteiden mukaises- nopeasti. hin ladattua sähköä. ti pienentämään asumisen hiilijalanjälkeä. Mikäli tällainen asunto kytketään Kyseessä on poikkitieteellinen han- kaksisuuntaisella yhteydellä yleiseen säh- ke. VTT:n puolelta mukana on muun mu- 30 enertec 1 / 2013 MERJA KIHL ARI MONONEN