enertec 1/2013 - Page 30

Kuva: PhotoDisc Lisää älykkyyttä energian arvoketjuun Älykkäät energiaverkot ovat oleellinen osa energia-alan tulevaisuutta – ja osittain jo nykypäivääkin. Niiden avulla saadaan aikaan uudenlaisia palveluja ja asuinyhteisöjä. Ä lykäs sähköverkko (’Smart Grid’) on sia kiinteistöjä. Älykkäät sähköverkot ovat ”Suomi on sikäli edelläkävijän ase- seuraavan sukupolven sähköverkko, mahdollistajan roolissa”, korostaa liiketoi- massa, että täällä on otettu käyttöön joka yhdistää tieto- ja tietoliikennetekno- minnan kehityspäällikkö Markku Tuovinen uuden sukupolven älykkäät sähkömitta- logiat sähköverkon hallintaan. VTT:stä. rit. Suomessa älykkäistä sähkömittareista VTT:llä on meneillään useita tutki- on jo tullut osa verkkoyhtiön tietojärjes- mushankkeita, jotka liittyvät älykkäisiin SUOMI TUTKIMUKSEN sähköverkkoihin tai niiden sovelluksiin. ETURINTAMASSA InGrid-ohjelman tarkoituksena on yhdistel- Haasteita Smart Grid -verkkojen käyttöön- kaan on myös se, että koko energian ar- lä VTT:n eri osaamisalueita yhden ohjelman otossa vielä riittää. voketju muuttuu, ei pelkästään energian telmäinfrastruktuuria”, Kyntäjä luonnehtii. Oleellista VTT:n asiantuntijoiden mu- alle. VTT tutkii aktiivisesti myös älykkään ”Uudenlaisen sähköverkon ohjaus, vies- kaupungin ja paikallisten energiajärjestel- tintä ja tietoturva ovat keskeisiä kysymyksiä, ”Nyt Suomessa pystytään lukemaan mien mahdollisuuksia. sillä sähköverkot ovat kriittisiä infrastruktuu- tuntitasolla muun muassa kulutustietoja. jakelu. ”Älykkäät sähköverkot ovat tarpeen, rin perusrakenteita. Niiden turvallisuudesta Näitä tietoja pystytään käyttämään hyväk- jotta voidaan kehittää esimerkiksi energia- ja luotettavuudesta ei haluta tinkiä”, Senior si esimerkiksi sähköverkkoyhtiön ja myyn- omavaraisia alueita tai energiaomavarai- Scientist Timo Kyntäjä tähdentää. tiyhtiön liiketoimintaprosessien kehittämi- 28 enertec 1 / 2013