enertec 1/2013 - Page 18

S ähkö on nykyään välttämättömyys- hyvä. Kansainvälisessä vertailussa toimin- det 2010 ja 2011 olivat huonoimpien hyödyke, jota ilman vaikeutuu yksityis- tavarmuuden voi sanoa olevan jopa erit- joukossa viimeisen 40 vuoden aikana. henkilöiden elämän lisäksi myös yritysten täin hyvä, kun otetaan huomioon maam- toiminta. Tästä syystä sähkön toimitus- me pitkät etäisyydet. ”Tämä ei oikein vastaa yhä sähköriippuvaisemmaksi muuttuvan yhteiskunnan varm uuden pitää olla huippuluokkaa se- ”Kohtuullisen hyvän nykytilanteen odotuksia. Parannettavaa olisi sekä verk- kä kaupungeissa että haja-asutusalueilla, taustalla on vahva osaaminen ja sähkölai- kojen häiriösietoisuudessa että korjaustyön joten sähköverkon pitää toimia moitteet- tosajan kulttuuri”, Verho pohjustaa nyky- toteuttamisessa mutta myös yhteiskunnan tomasti. tilanteen taustoja. varautumisessa”, Pekka Verho analysoi. Sähkönjakeluverkkojen hallinnan ke- Viimeisen parin vuoden aikana erit- Näiden huonojen vuosien taus- hittämistä tutkinut professori Pekka Ver- täin varmatoimisena pidetyn suomalaisen talla ovat vaikeat sääolosuhteet. Kun ho Tampereen teknillisestä yliopistosta to- sähköverkon maineeseen on kuitenkin tul- Asta-myrsky riehui Suomessa kesällä 2010, teaa, että sähkönjakelun toimintavarmuus lut kolhuja. Toimintavarmuustilastoja tar- Itä-Suomen syrjäseuduilla jotkut joutuivat Suomessa on yleisesti ottaen kohtuullisen kastelemalla voidaan huomata, että vuo- pärjäämään ilman sähköä jopa joitakin viik- 16 enertec 1 / 2013