enertec 1/2013 - Page 14

kean tason markkinaintegraatioon, joka rännyt keskeistä tietoa samoihin kansiin. alueet ja niihin olisi pyrittävä eurooppalai- on osaltaan pitänyt sähkön markkinahin- Työn merkittävä ansio on siinä, että hänellä sella tasolla. Siirtoverkkoyhtiöiden järjestön nan pohjoismaissa kilpailukykyisellä tasol- on suuren kuvan osiot hallussaan. ENTSO-E:n kymmenvuotinen kehittämis- la. Vastaavaan pitäisi pyrkiä myös yleiseurooppalaisella tasolla. Keskeinen sanoma Supposella on pyrkimys investointien optimointiin. Se ohjelma pitää kytkeä tuotantoskenaarioihin.” edellyttää kokonaisajattelua, jossa sähkön Kommission viesti Euroopan parla- SUPPONEN HAHMOTTAA SUURTA tuotanto, siirto ja jakelu käsitellään loogi- mentille lähtee hiilidioksidivapaan Euroo- EUROOPPALAISTA SÄHKÖKUVAA sena yhdistelmänä eurooppalaisella tasol- pan muodostamisen mahdollisuuksista. Matti Supposen väitöskirja on kutakuin- la osana globaalia kokonaisuutta. Sähkö ja sen tehokas tuotanto, siirto ja kin puhtaasti empiirinen työ. Hän on ke12 enertec 1 / 2013 ”Olisi tutkittava optimaaliset hinta- jakelu ovat peruslähtökohtia. Komission