enertec 1/2013 - Page 10

T ekniikan tohtori Matti Supponen ki- jotta rajajohtoinvestoinneille saadaan te- ja hitureille määräten”, Matti Supponen teyttää sähköverkkojen kehittämis- hokkaat investointisignaalit. Toimenpitei- toteaa. ongelmien syyksi intressiristiriidat valtiol- den tulisi kohdistua alkuun hinta-alueiden Matti Supponen on komission virka- listen kantaverkkoyhtiöiden ja kaupallisten määrittelyyn. Olisi kehitettävä tasapuoliset mies. Tässä haastattelussa esiintyvät mie- tuotantoyhtiöiden välillä. kriteerit investoinneille, ja yhteiskunnalli- lipiteet ovat hänen itsensä eivätkä edusta sen hyödyn määrittely olisi yksi tärkeä te- komission virallista kantaa. Toki voidaan kijä.” todeta, että ristiriitojakaan yleisten kan- ”Valtioiden intressissä on yleensä tuonti halvalla, ja tuotantoyhtiöt puoles- tojen ja Supposen kannanottojen välillä taan suosivat mieluummin vientiä kalliil- ”Sähköverkon investoinnit ovat suu- la. Tämä jarruttaa siirtoyhteyksien raken- ria. Ne ovat samaa suuruusluokkaa kuin tamista. Rajajohtojen kehittämisellä on voimalaitosinvestoinnit. Verkkoinvestoin- Supposen ajattelun lähtökohtana on vaikutuksensa markkinahintoihin rajojen neista valtaosa tehdään jakeluverkoihin. käsitys, että siirtoverkkojen rakentaminen molemmin puolin niin, että hintaerot ka- Siirtoverkoissa uuden tekniikan tasavirta- voisi edetä nykyistä paremmin. Hän löy- ventuvat. Tämä generoi hyvinvointia rajo- linkit ovat kalliita, voi viedä 25–40 vuotta si väitöskirjatyössään vuonna 2011 vah- jen yli.” ennen kuin ne on maksettu. Mitään help- voja todisteita siitä, että eurooppalainen tuskin on. ”Yhteys pienentää aina sähkön hin- poja ja halpoja ratkaisuja ei ole näköpiiris- kokonaisetu ei toteudu tällä hetkellä siir- taeroja. Mutta hintaerojen kokonaan pois- sä. Älykkäät sähköverkot vaikuttavat myös toyhteyksissä, vaan yksittäiset tuontiin ja tuminen ei ole päämäärä vaan merkki siitä, tilanteeseen jatkossa, koska kuluttajapää vientiin liittyvät intressit ratkaisevat. Se on että siirtoyhteyksiin on investoitu liikaa. Pi- tulee niiden kautta entistä ratkaisevam- osasyynä siihen, että investointeja ei ole täisi päästää optimaalisiin hintoihin ja niiden paan rooliin.” tehty riittävästi. Koska yhteiskunnallinen eroihin hinta-alueiden välillä”, hän sanoo. ”Yhteisenä tekijänä Euroopassa on hyvinvointi on monella tapaa riippuvainen ”Vääristymät markkinamekanismis- 50 Hertzin taajuus. Euroopan komissio pyr- toimivasta sähköinfrastruktuurista, huono sa, kapasiteetinlaskemisessa ja kapasitee- kii myös napakasti yhdenmukaistamaan jä- investointitilanne jarruttaa eurooppalaista tin jakamisessa markkinoille tulee korjata, senmaiden lainsäädäntöä jopa uhkasakko- taloudellista kehitystä. 8 enertec 1 / 2013