enertec 1+2/2019 - Page 56

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. FORTUM VALMISTAUTUU KIVENLAHDEN UUTEEN BIOLÄMPÖLAITOKSEEN RAKENTAMALLA KAUKOLÄMPÖLINJAN KIVENLAHDESTA PUOLARMETSÄÄN Fortum aloittaa kaukolämpölinjan rakennustyöt Kivenlahdesta Puolarmetsään Espoossa. Putkiyhteydellä valmistaudutaan Kivenlahteen rakennettavaan biolämpölaitokseen, joka tulee vähentämään merkittävästi Espoon hiilidioksidipäästöjä. VUONNA 2020 aloittava uusi biolämpölaitos on merkit- sän välille. Putkiyhteydellä siirretään uuden laitoksen myötä tävä askel kohti Espoon hiilineutraalia kaukolämmöntuotan- kasvavaa lämmöntuotantoa Kivenlahdesta muualle Espoon toa ja korvaa osan Espoon hiilipohjaisesta lämmöntuotan- kaukolämpöverkkoon. Työt alkoivat viikolla 49 Kukku­ nosta. Poltto­aineena uudessa laitoksessa käytetään puuperäi- mäentien läheisyydestä ja jatkuvat talven aikana Nöykkiön­ siä poltto­aineita, kuten hakkuutähteitä ja metsäteollisuuden kadun suuntaisesti kohti Kivenlahtea. Rakentaminen ei vai­ sivutuotteita. kuta lämmitykseen eikä lämpimän veden käyttöön. Lähi­ ”Polttoaineena käytetään puuainesta, joka jää muilta teol- lisuudenaloilta käyttämättä. Puita ei siis kaadeta meidän poltto­ainetarpeisiin”, Suomen kaukolämpöliiketoiminnan joh- taja Ilkka Toijala sanoo. Uusi laitos sijoittuu Kivenlahden nykyiselle laitosalueelle, alueiden asukkaita informoidaan tarpeen mukaan. Raken­ nuttajana toimii M ­ aintpartner Oy. Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä jossa tuotetaan kaukolämpöä jo nyt kahdella puupellettikatti- kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020- lalla. Valmistelevat työt ovat jo käynnistyneet laitosalueella. Yli luvun loppuun mennessä. Hiilineutraali kaukolämpö on 40 miljoonaa euroa maksavan laitoksen teho riittäisi lämmittä- tärkein yksittäinen tekijä ilmastopäästöjen vähentämisestä mään yli 21 000 omakotitaloa. Espoossa. Laitos nostaa Espoon kaukolämpöverkossa käytettä- ”Etenemme johdonmukaisesti kohti hiilineutraalia vien uusiutuvien polttoaineiden osuutta noin 60 prosentilla ja kaukolämpöä Espoossa. Pitkällä aikavälillä haemme fossiilisten­ polttoaineiden polttamisessa syntyvät hiilidioksidi- erityisesti polttovapaita ratkaisuja, jotka perustuvat päästöt vähenevät jopa 90 000 tonnia vuodessa, mikä on sähköiseen lämmittämiseen, hukkalämpöjen noin 14 prosenttia Espoon kaukolämpötuotannon nykyisistä hyödyntämiseen ja geotermiseen lämpöön”, Toijala hiilidioksidi­päästöistä. sanoo.   n Uuteen laitokseen valmistaudutaan rakentamalla 5,6 kilo- metrin mittainen kaukolämpölinja Kivenlahden ja Puolarmet- 56 enertec   1–2 /  2019 Lisätietoja: www.fortum.fi/rakennammekaukolampoa