enertec 1+2/2019 - Page 54

UUTIS  VIRTAA Palstalla yhteistyökumppanimme kertovat toiminnastaan. TUULISÄHKÖN PITKÄAIKAISET SÄHKÖNOSTOSOPIMUKSET YLEISTYVÄT Mitä PPA tarkoittaa? UUSIUTUVAN SÄHKÖN pitkäaikaiset sähkönosto­ Ei kaikkien ratkaisu sopimukset (PPA) yleistyvät niin maailmalla kuin Suomessa- Uusiutuvan energian PPA-sopimusten määrä maailmalla kas- kin. Uusin pitkäaikainen sähkönostosopimus julkaistiin tällä vaa kovaa vauhtia, ja sopimukset vauhdittavat uusiutuvan viikolla, ja samalla Google ilmoitti olevansa ostaja-osapuoli energian kasvua. PPA-sopimukset yleistynevät myös meillä yhteensä kolmessa suomalaisessa PPA-sopimuksessa. PPA-sopi- Suomessa, mutta lähitulevaisuudessa kyse on kuitenkin vain muksessa sähkönkäyttäjä ja sähköntuottaja sopivat sähkön yksittäisten hankkeiden tavasta varmistaa edellytykset inves- ostamisesta ja toimituksesta tiettyyn hintaan ja tietyn ajan, esi- toinnin tekemiselle. Sopimusten ostajaosapuolia on huomat- merkiksi 10–25 vuotta. Sopimus suojaa molempia osapuolia tavasti vähemmän liikkeellä kuin tarjolla olevia hyviä hank- muun muassa sähkön markkinahinnan vaihteluilta. keita. Lisäksi sopimusteknisesti kyse on laajoista kokonaisuuk- Yhä useammat suuret sähkönkäyttäjät ovat kiinnostuneita sista, joten kaikilla toimijoilla ei kokonsa ja resurssiensa puo- solmimaan PPA-sopimuksen, jolla ne sopivat sähkökaupasta lesta ole rahkeita sopimusneuvotteluihin. Koska kyse on hyvin yhden osapuolen kanssa määräajaksi. Näin ne lisäävät kulu- pitkäaikaisista sopimuksista, edellyttävät ostajaosapuolet jensa ennakoitavuutta, kun kulutetun sähkön hinta on tiedossa myyjältä paljon vakavaraisuuden ja toiminnan jatkuvuuden pitkäksi aikaa eteenpäin. Sähkön puhtaus, alkuperä ja uusiu- osalta. Tämä pätee myös toiseen suuntaan: sähköntuottaja tuvuus ovat myös tärkeitä asioita monille yrityksille. PPA-sopi- edellyttää ostajalta vakuuksia siitä, että tuotannosta saadaan muksen turvin ostajayritys tietää, että sille on sopimuskaudella varmasti maksu koko sopimuskauden ajan. varmasti tarjolla halutulla tavalla tuotettua sähköä ennalta sovit­tuun hintaan. Tuottajan näkökulmasta sopimus takaa tasaisen ja ennus- PPA-sopimustyypin tullessa Suomessa vielä tutummaksi, yleistyy sen käyttö suurella todennäköisyydellä tulevaisuu- dessa laajamittaisemmin myös meillä. PPA-sopimukset osoit- tettavan tulon, ja sitä kautta mahdollistaa investoinnin tekemi- tavat voimakkaasti suuntaa tulevasta: uusiutuva energia sen uuden tuotantokapasiteetin rakentamiseksi. Esimerkiksi tuu- on siirtymässä valtioiden tukeman käynnistymisvaiheen jäl- livoimainvestoinneille on vaikeaa tai mahdotonta saada rahoi- keen kohti aitoa markkinaehtoisuutta. Siirtymävaiheessa tusta pelkän sähköpörssistä saatavan myyntihinnan varassa, tänä vuonna toteutettavan uusiutuvan energian huutokaupan koska markkinahinnan vaihteluriski on rahoittajan näkökul- kaltaisia mekanismeja saatetaan kuitenkin vielä tarvita tur- masta liian suuri. Sähkön hinnan ennustaminen on erittäin vai- vaamaan se, että valtio saavuttaa puhtaan energian tavoit- keaa: esimerkiksi viime vuosina nähdyt jopa alle 30 €/MWh teensa. n hinnat olivat täysin päinvastaisen hintakehityksen tulosta kuin vuosikymmenen alussa ennakoitiin. 54 enertec   1–2 /  2019 Lisätietoja: www.tuulivoimayhdistys.fi