enertec 1+2/2019 - Page 39

”Uusi tradenomien koulutusohjelma ottaa huomioon tule- vaisuuden palveluliiketoiminnan tarpeita, sekä teollisuudessa että hyvinvointisektorilla ja julkisissa palveluissa. Lisäksi koulu- tuksen suunnittelussa pidettiin mielessä, että tietotekniikkapuoli painottuu jatkossa yhä enemmän palveluliiketoiminnassa”, hän toteaa. ”Opiskelijoille pyritään antamaan käsitys siitä, millä tavoin tietojärjestelmiä voidaan hyödyntää palveluliiketoimin- nan prosesseissa. Lähdemme liikkeelle siitä, mikä on palvelu- liiketoiminnan kehittämisen tarve – ja mitä yrityksissä olisi teh- tävä. Usein tarvitaan IT-järjestelmiin liittyviä ratkaisuja. Kaikki alkaa toimintalogiikasta.” Lahden AMK:ssa tätä ajattelutapaa on jo sovellettu joissa- kin käytännön harjoitustehtävissä. ”Oppilaat ovat esimerkiksi kehittäneet ajanvarausjärjestel- miä aiempaa käytännöllisemmiksi. He saavat opiskelun yhtey­ dessä valmiudet katsoa, missä asioissa on mahdollista hyö- dyntää IT-alan taitoja palveluliiketoiminnassa. Siltä pohjalta he voivat kehittää omaa osaamistaan eteenpäin.” Valmiuksien kehittämiselle on Heikkisen mukaan selvästi tarvetta Suomessa. ”Tämäntyyppistä koulutusta pitäisi järjestää ehdottomasti enemmän”, hän arvioi. n 1–2 /  2019  enertec 39