enertec 1+2/2019 - Page 38

Uusia opintolinjoja ja täydennyskoulutusta Suomen koulutusjärjestelmä on reagoinut uusiin osaamistarpei- siin hieman viiveellä. Joissakin uusissa korkea-asteen koulutus- ohjelmissa on kuitenkin jo ymmärretty ottaa uusi palveluliike- toiminnan kysyntätilanne huomioon. Esimerkiksi Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) on kou- lutettu opiskelijoita palveluliiketoiminnan koulutuksessa syk- systä 2013 alkaen. Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuk- sen tavoitteena on kouluttaa palveluliiketoiminnan asiantun- tijoita. Päiväkurssina järjestettävän koulutuksen kesto on 3,5 ” Meneillään on merkittävä elinkeinoelämän muutosvaihe, jossa muun muassa palveluliiketoiminta korostuu. vuotta, joten tammikuussa 2018 aloittaneet opiskelijat valmis- tuvat toukokuun 2021 lopussa. LAMK:n koulutuksen painopistealueita ovat palveluosaa- minen ja palveluiden kehittäminen, jotka ovat yhä tärkeäm- johtaa ylempään AMK-tutkintoon ja jossa pääsyvaatimuksena piä osaamisalueita työelämässä. Opinnoissa on mahdollista on jo suoritettu tradenomin tutkinto tai muu soveltuva korkea- yhdistää palvelu- ja liiketoimintaosaaminen, ennakointi ja koulututkinto. uudet teknologiat. Koulutukseen sisältyy vapaavalintaisia opintojaksoja, ”Toistaiseksi olemme aika lailla yksinäisiä puurtajia tällä joissa opiskelijat keskittyvät muun muassa tutkimus- ja kehittä- koulutusalalla. Tosin myös Haaga-Helian ammattikorkeakou- misosaamiseen, asiantuntijayhteisöjen johtamiseen sekä käyt- lussa Helsingissä on samantyyppinen koulutus, joka sekin täjäkeskeisten ratkaisujen suunnitteluun. alkoi samoihin aikoihin”, kertoo Lahden AMK:n lehtori Sami Heikkinen. Näiden oppilaitosten lisäksi palveluliiketoiminnan koulu- Koulutusohjelmat ajanmukaisemmiksi Lahden AMK:n Sami Heikkinen muistuttaa, että meneillään on tusta järjestetään ainakin Laurea AMK:ssa Espoossa ja Van- merkittävä elinkeinoelämän muutosvaihe, jossa muun muassa taalla. Laureassa kyseessä on ’Tulevaisuuden johtaminen ja palveluliiketoiminta korostuu. Muutos olisi otettava myös koulu- asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta’ -täydennyskoulutus, joka tuksessa huomioon. 38 enertec   1–2 /  2019