enertec 1+2/2019 - Page 34

tavoitteena on ohjata verkonhaltijaa myös kehittämään säh- merkiksi uusittu nelostien varressa Orimattilan ja Hikiän säh- könsiirron ja -jakelun laatua oma-aloitteisesti lain edellyttämää köasemien välistä 49 kilometrin osuutta vuonna 1929 valmis- vähimmäistasoa paremmaksi. tuneesta Rautarouva-kantaverkkolinjasta, joka oli rakennettu Edelleen valvontamenetelmiin liittyy niin sanottuja toimin- tavarmuuskannustimia. Niiden tarkoituksena on mahdollis- taa lain velvoittamien toimitusvarmuuskriteerien saavuttaminen lain antamassa määräajassa mahdollisimman kustannustehok- kaasti saavutettaviin hyötyihin nähden. Osan verkonhaltijoista on tehtävä todella laajoja korvaus- investointeja ja erilaisia muita kunnossapitotoimia, jotta laissa määrätyt kriteerit on mahdollista saavuttaa määräajassa. Imatrankosken ja Turun välille. Alun perin siirtolinjan pituus oli 563 kilometriä. Suuri osa linjan rakenteista on jo vaihdettu uusiin. Parannustöihin jouduttiin, koska osa linjan johtimista putosi maahan Tammelassa vuonna 2009. Sähkölinjan kanna- tinpylväitä ei ollut kuumasinkitty, joten korroosio oli vähitellen heikentänyt pylväsrakenteiden kestävyyttä. Linjan uusimistöiden yhteydessä osalle kantaverkkolinjasta Tämä tarkoittaa esimerkiksi keskijännitejakeluverkon läheisyy- on vaihdettu 400 kilovoltin johtimet. Osalla käytetään kuiten- dessä sijaitsevan metsän hoitotason nostamista eli tehostettua kin edelleen 110 kV:n johtimia, koska kaikkia linjan varrella puiden karsintaa sähkölinjan lähialueelta. olevia muuntajia ei ole uusittu. Kantaverkkojakin uusitaan Pohjois-Karjalassa uusia investointeja Toimitusvarmuuskannustinta sovelletaan vain sähkön jakeluver- Sähkönjakelun varmuus esimerkiksi Pohjois-Karjalassa on konhaltijaan, ei siis sähkön suurjännitteisen jakeluverkon hal- parantunut viime vuosina merkittävästi. Taajamissa tämä on tijaan. maakaapelointien ansiota, taajamien ulkopuolella toiminta- Toisaalta suurjänniteverkkojenkin toimintavarmuutta joudu- taan aika ajoin parantamaan. Loppuvuodesta 2018 on esi- 34 enertec   1–2 /  2019 varmuutta ovat parantaneet vierimetsien hoito ja sähköverkon uudistaminen.