enertec 1+2/2019 - Page 32

vasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää otta- Kannustimilla parempaa laatua ja van huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei kaik- toimintavarmuutta kea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.” Energiavirasto käyttää myös laatukannustimia. Niillä pyritään Kalenterivuoden aikana verkonhaltija voi joutua maksa- maan loppukäyttäjälle vakiokorvauksia, jotka enimmillään vastaavat 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai ovat rahamäärältään enintään 2 000 euroa. 32 enertec   1–2 /  2019 saamaan verkonhaltijat kehittämään sähkönsiirron ja -jakelun laatua. Verkonhaltijaa kannustetaan saavuttamaan vähintään säh- kömarkkinalain edellyttämä toimitusvarmuustaso. Viraston