enertec 1+2/2019 - Page 30

Sähkö ja sen laatu ovat merkittäviä tekijöitä muun muassa tietoyhteiskunnan ja teollisuuden toimivuuden kannalta. Sähköverkkojen toimintavarmuutta on pyritty parantamaan muun muassa runsaat viisi vuotta sitten voimaan tulleen uuden sähkömarkkinalain avulla. Lain mukaan verkonhaltijoiden on maksettava sähkönkäyttäjille korvauksia, jos verkoista ei saada sähköä sopimusten mukaisesti. SÄHKÖNJAKELUUN VOI tulla häiriöitä monista syistä, kuten verkoston myrskyvaurioista, laitevioista, eläinten aihe- uttamista oikosuluista sekä verkon kuormituksen vaihteluista. Maakaapelit ovat paremmassa turvassa häiriöiltä kuin ilma- johdot, mutta toisinaan esimerkiksi kaivinkoneet katkovat myös maahan kaivettujen sähköverkkojen kaapeleita. Ongelmat sähköverkoissa ovat kansainvälisiä. Esimerkiksi joulukuun 2018 alkupuolella USA:n Pohjois-Carolinassa noin 300  000 asukasta kärsi talvimyrskyn aiheuttamista sähkökat- koista. ” Viime vuosina sähköverkkojen etähallinta on yleistynyt Suomessa. Vaatimuksia tiukennettiin Sähkönkäyttäjien kannalta toimitusvarmuus on tärkeimpiä säh- kön laatutekijöitä. Sähköntoimituksen keskeytys on tilanne, jossa jännite liittymiskohdassa on alle prosentti nimellisestä jännitteestä. Viime vuosina sähköverkkojen etähallinta on yleisty- nyt Suomessa. Tästä syystä verkkovikojen paikantaminen on 97–99 koskevat sähköntoimituksen virhettä ja siitä seuraavia hinnanalennus- ja vahingonkorvausvelvoitteita. Verkkojen toimintavarmuuteen liittyy myös kehittämisvelvoi- nopeutunut, joten verkkojen häiriötilanteet saadaan myös kor- tetta koskeva pykälä 19. Sen mukaan sähköverkko on suunni- jattua aiempaa nopeammin. teltava ja toteutettava siten, että se täyttää verkon toiminnalle Verkostoautomaation avulla esimerkiksi muuntamoiden häi- riötilanteita pystytään usein korjaamaan kaukokäytöllä verkko- asetetut laatuvaatimukset ja että sähkönsiirron ja -jakelun tek- ninen laatu on muutoinkin hyvä. yhtiön valvomosta ilman että huoltohenkilöstön tarvitsee lähteä paikan päälle korjaustöihin. Myös niin sanotut älykkäät sähkö- Vakiokorvauksia sähkökatkoista verkot – joita on jo paikoitellen käytössä – nopeuttavat vikojen Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalaissa määritetyn kehit- selvittelyä ja ehkäisevät häiriötilanteita. tämisvelvollisuuden noudattamista ja jakeluverkon toiminnan Sähkökatkojen ja muiden häiriöiden kesto on sähköasiak- laatuvaatimuksen täyttymistä. Virasto voi tarvittaessa määrätä kaille keskeinen kysymys. Se vaikuttaa nykyisin myös sähkö- korjaavia toimenpiteitä tai esittää seuraamusmaksun määrää- verkkoyhtiöiden talouteen enemmän kuin ennen. mistä. Suomessa uusi sähkömarkkinalaki 588/2013 tuli voimaan Sähköasiakkaille maksettavaa vakiokorvausta koskevat 1.9.2013. Uusittu laki käsittelee muun muassa sähköverkkojen säännökset sähkönjakelun keskeytymisestä ovat sähkömarkki- toimitusvarmuutta ja siinä on erityisesti kiristetty sähkönjakelun nalain 100 §:ssä. Siinä todetaan: toimitusvarmuusvaatimuksia. Jakeluverkkojen toimitusvarmuuteen vaikutetaan erilaisilla ”Loppukäyttäjällä on ilman eri vaatimusta oikeus sähkön- jakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen valvontamenetelmillä. Varmuutta pyritään parantamaan muun perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija tai vähit- muassa laatu- ja toimitusvarmuuskannustimilla sekä määrää- täismyyjä, joka toimittaa sähköä loppukäyttäjille kiinteistön tai mällä vakiokorvauksia sähkönjakelun keskeytymisistä. sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäisen sähköverkon kautta, Sähkömarkkinalaissa verkkoyhtiöiden vastuukysymykset ovat luvussa 13, joka koskee sähkösopimuksia. Lain pykälät 30 enertec   1–2 /  2019 ei osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytymi- nen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella ole-