enertec 1+2/2019 - Page 15

Askalon AB edustaa kaikka Emersonin venttiileitä, toimilaitteita ja huoltopalveluja. SUOMI Hakamäenkuja 5, FI-01510 Vantaa • +358 207 416 200 • www.askalon.fi RUOTSI Nolgårdsvägen 11, SE-663 41 Hammarö • +46 54-57 92 00 • www.askalon.se TANSKA Generatorvej 8B, DK-2860 Søborg • +45 70701275 • www.askalon.dk vauhdissa päästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuu­ Suunnitelman tulisi tunnistaa tärkeimmät alueet teknologi­ dessa”, toteaa Peljo ja mainitsee erikseen sellaiset asiat kuin selle kehitykselle sekä sektoreiden ja toimijoiden väliselle yhteis­ kysyntäjousto ja kaukolämpö esimerkkeinä kovan luokan työlle. Lisäksi tulisi pohtia mahdollisuuksia kohdentaa voimak­ sinivalkoisesta osaamisesta. kaammin julkista tutkimus- ja kehitysrahoitusta näille alueille. ”Samalla kun globaalisti käännytään aurinko- ja tuulivoi­ ”Teknologian kehitys tulee jatkumaan ja erilaiset kokeilu­ man puoleen, tarvitaan kysyntäjoustoa paikkaamaan tuotan­ vaiheessa olevat teknologiat kypsyvät koko ajan siten, että nii­ non vaihtelua. Suomalaisilla on paljon tähän liittyvää tieto­ den soveltamisesta tulee taloudellisesti järkevää”, toteaa Janne taitoa.” Peljo. Läpinäkyvyyttä lisää, kiitos! Piiskaa ja porkkanaa McKinseyn raportti kuitenkin alleviivaa, että keskeisistä poli­ McKinseyn raportissa huomautetaan, että hallituksen keskei­ tiikkatoimista ja sääntelystä on sovittava pikaisesti. Ennustet­ sin tehtävä on varmistaa, että päästövähennysten edellyttämä tava ja läpinäkyvä toimintaympäristö on tärkeää taloudellisille infrastruktuuri on paikallaan – ja että yrityksillä ja yksilöillä on toimijoille, jotta investoinnit vähähiilisiin teknologioihin voi­ kannusteet valita vähäpäästöisiä ratkaisuja. Vastaavasti tulee daan suunnitella riittävän ajoissa tarvittavien päästövähennys­ varmistaa, että olemassa oleva sääntely ja kannusteet eivät estä ten toteuttamiseksi. tai vaikeuta investointeja vähäpäästöisiin ratkaisuihin. Päästö­ Raportissa peräänkuulutetaankin kansallista suunnitelmaa, vähennyspolun kannalta on kriittistä, että hallitus ohjaa toimil­ joka hahmottelee kaikille sektoreille polun kohti hiilineutraa­ laan sekä yksityisen sektorin että kansalaisten investointeja liutta. Suunnitelman tulisi sitouttaa Suomi vähintään 60 pro­ pihihiiliseen suuntaan. sentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2030 men­ Kiire tuntuu vatsanpohjassa asti. Suomen on tehtävä suuria nessä matkalla hiilineutraaliuteen. Sen tulisi myös lisätä jaet­ päätöksiä päästöjen vähentämiseksi nykysuunnitelmia enemmän tua ymmärrystä tarvittavista päästövähennystoimista ja niiden ja nopeammin, raportissa linjataan. ajoituksesta. ”Me juoksemme aikaa vastaan”, summaa Peljo. n 1–2 /  2019  enertec 15