ELS COLORS DEL METALL - Page 71

Materials Materials editats del concert Programa de mà (S[YLZ]LNHKLZKP]LYZVZPUZ[Y\TLU[ZZ»LUJHYYLN\LUKLYL[VYUHYUVZHSHTLT~YPHSHWLsHT\ZPJHSLZJVS[HKH a L’Auditori. (P_xWLYL_LTWSLLSZJHYNVSZYLJVYKLUS»HTIPLU[THYxKLSHZL]HJHUs}\UKLSZHTIPLU[Z X\LYLHWHYLP_LUKP]LYZVZTVTLU[Z ­0U[YHKH® tZ \UH HS[YH TVZ[YH KL SLZ YLWYLZLU[HJPVUZ HTI PUZ[Y\TLU[Z ZVSZ (WHYLP_LU K\LZ[YVTWL[LZILUKLSPULHKLZQHX\LZ»LUJHYYLN\LUKLSHTLSVKPHKLS»VIYH 3H [YVTWH KYL[H ZVIYL SH YVKVUH ISHUJH P HTI SLZ [L_[\YLZ X\L SP MHU KL MVUZ [VYULU H Z\ITLYNPYUVZLUS»HTIPLU[ZVTPHKVYKLSHWLsHKL:H[PLHTISH[YVTWHX\LPU[LYWYL[HSH melodia. ,UHS[YLZJHZVZLZ]L\\UMYHNTLU[X\LHQ\KHHJVWZHYS»HTIPLU[K»\UHT‚ZPJHQ\U[HTLU[HTILSZPUZ[Y\Plans sonors: obstinat rítmic ments que la interpreten: