ELS COLORS DEL METALL - Page 67

Professorat Per saber-ne més Una mica de... Introducció: 3HPU[YVK\JJP}tZ\UHZLJJP}‚UPJHX\LZVUHHSWYPUJPWPVKLSHWLsHT\ZPJHS5»OPOHWLYL_LTWSLH ­3H7H[\T®P­+HS[KLSJV[_L® ()!7LYWHYSHYK»LZ[Y\J[\YHPKPMLYLUJPHYSLZKP]LYZLZWHY[ZX\LMVYTLU\UHWLsHT\ZPJHSZ»\[PSP[aLUSLZSSL[YLZKL S»HILJLKHYPPLULSZL\TH[LP_VYKYL ;V[HSHWYPTLYHWHY[K»\UHT\ZPJHSHKLUVTPULTHTISHWYPTLYHSSL[YHKLS»HILJLKHYP(WLYZLYSHWYPTLYHWHY[:P LSWYVWLYMYHNTLU[tZSHYLWL[PJP}KLS»HU[LYPVYSPJVYYLZWVUSHTH[LP_HSSL[YH(WLY~ZPLUJHU]PtZ[V[HSTLU[KPMLYLU[P UV[tYLZH]L\YLHTI(SHKLUVTPULTHTISHZLNVUHSSL[YHKLS»HILJLKHYPtZHKPY) :V]PU[HX\LZ[HMVYTHJVPUJPKLP_HTIS»LZ[Y\J[\YHK»LZ[YVMHP[VYUHKH Allemande:3»HSLTHUKHVHSSLTHUKLJVTZ»HUVTLUHLUMYHUJuZtZ\UHWLsHKLT‚ZPJHP\UHKHUZHIHYYVJH KLSZLNSL?=000HTIJVTWnZX\H[LYUHYPVIPUHYPZPTWSL 3HHSSLTHUKL