ELS COLORS DEL METALL - Page 53

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques Comentari de l’obra *VTWVKLT]L\YLTtZHT\U[SHJHUs}LZ[nMVYTHKHWLYWYLN\U[LZPYLZWVZ[LZ3LZWYLN\U[LZSLZPU[LYWYL[LULSZPUZ[Y\TLU[ZHTISHZVYKPUHPYLZWVULU[V[ZHSOVYH3HWHY[¸YLU[HX\LYLU[H(PZx(PUV¹SHPU[LYWYL[LU [V[ZLSZPUZ[Y\TLU[ZHSOVYH3HMYHZL¸\P\P\PX\PUHZVUX\L[PUJ¹LZKP\WVZHU[SHIVJHKPUZLSWH]LSS}KLS [YVTI}PKLSH[YVTWHYLZWLJ[P]HTLU[,S_P]HYYPLSMHU[V[ZLSZPUZ[Y\TLU[ZX\HU[VX\LUQ\U[Z ,SQVJ[YHJ[HK»\UHJHUs}QVJX\LJYLH\UKPnSLNLU[YL\UQ\NHKVYPSHYLZ[HKLSNY\W;YHKPJPVUHSTLU[Z»OPQ\NH KLSHZLN…LU[THULYH!LSZPUMHU[ZZL\LUH[LYYHLUYV[SSHUHHTILSJHWHJV[H[LU[YLSLZTHUZ/POH\U‚UPJ Q\NHKVYKYL[X\LWHZZLQHWLYS»L_[LYPVYYVKLQHU[SHYV[SSHUHPPU[LYWYL[HSLZWYLN\U[LZX\L[V[ZLSZULUZPULULZ JVU[LZ[LU;V[ZHSOVYHJHU[LULS[YVZ¸YLU[HX\LYLU[HHPZxHPUV¹+\YHU[HX\LZ[HLZ[VUHS»PUMHU[X\LLZ[n KLWL\KLP_H\UVIQLJ[LKHYYLYHK»\UKLSZQ\NHKVYZHZZLN\[ZZLUZLX\LUPUN‚OV]LNP8\HU[V[ZKP\LU¸