ELS COLORS DEL METALL - Page 51

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques Comentari de l’obra iZ \U LZWPYP[\HS ULNYL PU[LYWYL[H[ WLSZ X\H[YL PUZ[Y\TLU[Z KL SH MHTxSPH KL ]LU[ TL[HSS [YVTWL[H [YVTWH [YVTI}P[\IHX\LLUZMHZLU[PY\UZ\NNLYPKVYYP[TLKLZ^PUNHSOVYHX\LWLYTL[JHW[HYJSHYHTLU[SHZLJJP}Yx[TPJHSHZLJJP}TLS~KPJHPSHPU[LY]LUJP}KLSZPUZ[Y\TLU[ZZVSPZ[LZ,S[YVTI}PSH[\IHMHU\UZZVSVZX\L Z»HS[LYULUHTISHPU[LYWYL[HJP}KLS[LTHX\LMHU[V[ZLSZPUZ[Y\TLU[Z Activitats  -L\\UHWYPTLYHLZJVS[HKLSHT‚ZPJH