ELS COLORS DEL METALL - Page 39

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques 10- Creole love call (D. Ellington / Arranj.: Pep Gol) Instruments ;\IH;YVTI}HTIZVYKPUHPZLUZL;YVTWH+\LZ[YVTWL[LZHTIZVYKPUHPZLUZL)H[LYPH Esquema »» 1a part :VSV![YVTWL[HHTIZVYKPUH :LJJP}TLS~KPJH![YVTI}[YVTWHP[YVTWL[H :LJJP}Yx[TPJH!IH[LYPHP[\IH »» 2a part :VSV![YVTI}HTIZVYKPUH :LJJP}Yx[TPJH![V[ZLSZPUZ[Y\TLU[ZTLU`ZLS[YVTI} 1’33’’ 3a part :VSV![YVTWL[HHTIZVYKPUH :LJJP}Yx[TPJH![V[ZLSZPUZ[Y\TLU[Z Comentari de l’obra (X\LZ[IS\LZ[t[YLZWHY[ZILUKPMLYLUJPHKLZKLKV[aLJVTWHZZVZJHKHZJ\UH 3HWYPTLYHWHY[SHJVTLUJLUSH[YVTWL[HSH[YVTWHPLS[YVTI}PU[LYWYL[HU[\UHTLSVKPHX\LKPHSVNHHTI \UH[YVTWL[HHTIZVYKPUH3HIH[LYPHPSH[\IHMHUSHZLJJP}Yx[TPJH,USHZLNVUHWHY[LS[YVTI}MH\UZVSV P[V[ZLSZPUZ[Y\TLU[ZWHZZLUHYLMVYsHYSHZLJJP}Yx[TPJH,USH[LYJLYHWHY[SH[YVTWL[HHTIZVYKPUHMH\UH improvisació que tots acompanyen. Activitats 1. Mostreu una imatge gran i clara dels instruments que fan el solo en cadascuna de les parts (una [YVTWL[H\U[YVTI}P\UH[YVTWL[H,ZJVS[L\SHT‚ZPJHPML\IHSSHYJHKHZJ\UKLSZPUZ[Y\TLU[ZTLU[YLMHLS ZVSV[V[ZLN\PU[S»HPYLKLSHT‚ZPJH  (NHML\JHKPYLZPSLZZP[\L\KLJHYHHSZULUZPSLZULULZZLWHYHKLZLUS»LZWHPQHX\LJHKHZJ\UH K»LSSLZYLWYLZLU[H\UHKLSLZWHY[ZKLS»VIYH(ZVIYLKLSHWYPTLYHHMH]VYPU[X\LLSZPUMHU[ZW\N\PU]L\YLSH OPWVZLTSHPTH[NLKLSHWYPTLYH[YVTWL[H(SHZLNVUHJHKPYHLS[YVTI}PHSH[LYJLYH\UHHS[YH[YVTWL[H ([uZX\LSLZWHY[ZLZ[HU[HUKPMLYLUJPHKLZWLUZL\\UTV]PTLU[KPMLYLU[WLYHJHKHZJ\UHKLSLZWHY[Z(IHUZ KLMLYS»HJ[P]P[H[HTILSZULUZPSLZULULZLZJVS[L\SHT‚ZPJHPWYV]L\X\PU[PW\ZKLTV]PTLU[\ZZ\NNLYLP_H vosaltres. Dossier pedagògic Els colors del metall 38