ELS COLORS DEL METALL - Page 18

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques Activitats  4VZ[YL\SHPTH[NLKLSSSPIYL[X\LLZJVYYLZWVUHTIS»LZX\LTHKLSHWYPTLYHT‚ZPJHKLSJVUJLY[ +LZWYtZLUZLU`L\HSZULUZPSLZULULZLSZJHY[LSSZX\L[LUP\KLSZPUZ[Y\TLU[ZPWHYSL\KLJVTLZKP\JHKHZJ\UK»LSSZKLSZL\ZV7LYX\uZPN\PTtZJSHYWLYHLSSZWVKL\HNHMHY\UHJHY[VSPUHKLMVUZZPTPSHYHSKLS YLX\HKYLKLSSSPIYL[PHZVIYLLUNHU_HYOPSHPTH[NLKLS»PUZ[Y\TLU[JVYYLZWVULU[  ,_WSPX\L\X\LLUSHT‚ZPJHX\LLZJVS[HYL\OPOHTVTLU[ZLUX\u[VX\LU[V[ZHSOVYHPK»HS[YLZLU X\u\UK»LSSZtZLSWYV[HNVUPZ[HPMH\UZVSV8\HUZLZLU[PU[V[ZQ\U[ZLSZULUZPSLZULULZIHSSLUSSP\YLTLU[ *HKH]LNHKHX\L\UZVSPZ[HMH\UZVSVLSZPUMHU[ZOHUKLWHYHYLSTV]PTLU[=VZHS[YLZTH[LP_VZ¶V\UPUMHU[¶ TVZ[YL\SHPTH[NLKLS»PUZ[Y\TLU[X\LLZ[nMLU[SHT‚ZPJH  :PS»HJ[P[\KKLSLZJYPH[\YLZLUZOVWLYTL[PS»HJ[P]P