ELS COLORS DEL METALL - Page 17

Professorat Propostes didàctiques Propostes didàctiques 1- Caps (Pep Gol / Arranj.: Pep Gol) Instruments :V\ZnMVU;YVTI};YVTWH+\LZ[YVTWL[LZ)H[LYPH Esquema La imatge del llibret ens mostra molt bé quina tZS»LZ[Y\J[\YHKLS»VIYH/POHTVTLU[ZLUX\u [VX\LU[V[ZLSZPUZ[Y\TLU[ZPK»HS[YLZLUX\u\UOP MH\UZVSV3»PUZ[Y\TLU[ZVSPZ[HtZLSX\LHWHYLP_ KPI\P_H[HS»LZX\LYYHKLSHPTH[NL Comentari de l’obra iZ\UHVIYHTVS[KPUnTPJHX\LJVU]PKHHIHSSHY+»\UHIHUKHLUZWLYTL[LZJVS[HY[V[ZLSZPUZ[Y\TLU[Z[VJHU[ Q\U[ZPKLS»HS[YHZLU[PTSH[YVTWL[HSH[YVTWHLS[YVTI}LSZV\ZnMVUPSHIH[LYPHMLU[\UHPTWYV]PZHJP}JVTH PUZ[Y\TLU[ZZVSPZ[LZ(P_~LUZWLYTL[ZLU[PYLS[PTIYLPHSN\ULZKLSLZWVZZPIPSP[H[ZZVUVYLZKLJHKHZJ\UKLSZ PUZ[Y\TLU[ZHSOVYHX\LWVKLTZLU[PYLS[PTIYLJHYHJ[LYxZ[PJKLSX\PU[L[KLTL[HSS Dossier pedagògic Els colors del metall 16