EBBA NEWS EBBAnews_24_30617

EBBA n e w s BẢN TIN NỘI BỘ CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QTKD BẰNG TIẾNG ANH Số tháng 06/17, ra ngày 30 - 06 - 2017 - © Viện QTKD - ĐH KTQD EBBAers Từ giảng đường đến doanh nghiệp Tr.4 EBBA Volunteer Chắp cánh ước mơ Tr. 6 EBBAers days We change, we lead Tr. 14 EBBAers - Nhân vật sự kiện EBBAers, Á khôi sinh viên thanh lịch ĐH KTQD 2017 Tr. 10 Tiêu điểm: EBBA 5 Dạ tiệc tốt nghiệp - Magnififth Tr.12