EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 95

Ali Jahangiri, nhà sáng lập ra Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5 và Uglobal, bên trái, với Lily Zhang từ Bether Capital, thứ hai từ bên phải, và đội ngũ nhân viên của bà. Kamyar Amiri-Davani, đồng sáng lập ra Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5, bên phải, với Abteen Vaziri từ Brevet, bên trái, và Erika Banach từ Trung Tâm Vùng Extell New York. Marie Ekberg Padilla từ Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5, bên trái, với Robert Kraft, Chủ Tịch của IIUSA. Matthew Kurtz của Tạp Chí các Nhà Đầu Tư EB5, bên phải, với Sebastian Stubbe của Trung Tâm Vùng Pine State. Từ bên trái, Eva Zhang của Chetcuti Cauchi, Tate Worswick của Tạp Chí Di Trú Uglobal và Liz Chen và Viv Wang của LC Migration. EB5INVESTORS.VN 93