EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 70

Sự gia tăng chương trình thị thực vàng đang bùng nổ ở Hy Lạp Không có yêu cầu cư trú và là một trong những khoản đầu tư thấp nhất của Châu Âu, chương trình đầu tư cư trú của Hy Lạp đang thu hút nhiều người nộp đơn gần bằng chương trình EB-5 của Hoa Kỳ. Tác giả Alexandros Karakitis 68 EB5 INVESTORS M AGAZINE