EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 68

tư quan trọng), được gọi là 188C hoặc SIV, đòi hỏi một khoản đầu tư phải được thực hiện trong một cấu trúc đầu tư có tổng trị giá 5 triệu đô la Úc. Cấu trúc này bao gồm một quỹ được quản lý có số tiền là 3 triệu đô la Úc mà người xin visa có thể đầu tư vào bất động sản, nhưng bất động sản nhà ở bị giới hạn ở mức 10 phần trăm và do đó không thể là cơ sở của loại visa này. Loại visa chủ doanh nghiệp có yêu cầu thấp hơn là Phân loại 188 (Đổi mới kinh doanh), được gọi là 188A, yêu cầu người xin visa phải có kinh nghiệm sở hữu và quản lý một doanh nghiệp có doanh thu tương đương 500.000 đô la Úc hàng năm. Đây thường là doanh nghiệp mà người nộp đơn hiện đang quản lý ở chính nước họ. Cả ba con đường trên đều có tất cả hai giai đoạn – người xin visa trước tiên phải có visa tạm trú và phải đáp ứng được các yêu cầu về thường trú, bao gồm thời gian lưu trú tại Úc và các mục tiêu đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc. Sau ít nhất 2-4 năm trôi qua, đơn xin thường trú có thể được thực hiện. 66 EB5 INVESTORS M AGAZINE VISA NHÀ ĐẦU TƯ 132 K h ô n g g i ố n g n h ư v is a 18 8 , v is a k i n h d oa n h c ó yêu cầu cao hơ n, Phân loại 132 (Doanh nhân tài năng), được gọi là 132A, cho phép người nộp đơn nộp đơ n trực tiếp để được thườ ng trú. Loại visa này yêu cầu ngườ i nộp đơ n phải có kinh nghiệm s ở h ữ u và qu ả n l ý m ộ t doan h n g hi ệ p c ó doan h thu tương đương 3 triệu đô la Úc. Visa thường trú được cấp với nghĩa vụ duy trì quyền sở hữu đáng kể và sự tham gia trực tiếp, liên tục vào việc quản lý hàng ngày một doanh nghiệp tại Úc, đồng thời, những nghĩa vụ này được theo dõi tại Úc trong 3 năm đầu tiên. Chính nhờ hoạt độ ng kinh doanh này mà doanh nghiệp phát triển bất động sản có thể được tạo ra để thực hiện nghĩa vụ hiện tại là sở hữ u và điều hành một doanh nghiệp tại Úc. Có những nhà phát triển và công ty tư vấn tài chính sẽ cung cấp một giải pháp k inh doanh giúp tạo ra và h ỗ trợ m ộ t doanh nghiệp đáp ứng các cam kết này. Điều này thư ờ ng bao gồ m việ c cung c ấp đất phù hợ p, tổ