EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 54

(còn được gọi là Bảo đảm từ chối I-526). Hãy chắc chắn bạn đã đọc các điều khoản và điều kiện bảo lãnh một cách cẩn thận. Kiểm tra xem việc cung cấp có hứa hẹn hoàn trả cả vốn góp, đó là khoản đầu tư 500.000 đô la và bất kỳ khoản phí hành chính nào phải trả. AN NINH ĐẦU TƯ Điều rất quan trọng cần lưu ý làm thế nào vốn của nhà đầu tư được bảo vệ khỏi đầu tư. Trong dự án mô hình chứng khoán, quỹ EB-5 tập hợp các nhà đầu tư để sở hữu cổ phần trong dự án. Dự án sẽ phải tạo ra lợi nhuận cho các nhà đầu tư để họ nhận được lợi nhuận / tiền lãi của họ và quỹ EB-5 phải được mua lại hoặc tái cấp vốn trước khi các nhà đầu tư EB-5 lấy lại tiền. Thông thường không có ngày trả nợ, như trong trường hợp cho vay, khi phải trả lại tiền, và việc trả nợ sẽ phụ thuộc vào việc bán quyền của tài sản. Đầu tư vốn cổ phần không được bảo đảm bằng tài sản như khoản vay, do đó mô hình này vốn dĩ sẽ tạo ra rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cấu trúc của khoản vay. Rủi ro bổ sung và cơ cấu hoàn vốn ít được xác định này là lý do tại sao các dự án vốn cổ phần có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư, nhưng nếu duy trì đầu tư 500.000 đô la của nhà đầu tư là ưu tiên, họ cần kiểm tra kỹ khả năng tồn tại của dự án. đầu tư lấy lại tiền ngay cả khi dự án thất bại, giống như một ngân hàng sẽ tịch thu nhà khi thanh toán thế chấp không được thực hiện. Điều rất quan trọng là tìm ra giá trị của tài sản ngày hôm nay và tỷ lệ cho vay / giá trị là gì. Nếu giá trị của một tài sản lớn hơn khoản vay EB-5 của quỹ, khoản vay của nhà đầu tư có thể được thế chấp hoàn toàn ngay từ ngày đầu tiên và tòa nhà sẽ phải mất giá trị để họ mất tiền. SỐ KHAI THÁC VÀ THỜI GIAN HẤP DẪN CỦA ĐẦU TƯ Trong các khoản vay hoặc các dự án dựa trên vốn vay ưu tiên, khoản vay EB-5 có thời hạn cuối cùng (thường là 5 năm) với tùy chọn gia hạn (thường là một năm trở lên). Hãy chắc chắn rằng NCE không có quyền thực hiện nhiều lần gia hạn cho vay vì nó có thể trì hoãn việc hoàn vốn. Trong các dự án mô hình cho vay có một ngày đáo hạn đã nêu. Các dự án dựa trên vốn chủ sở hữu không có ngày đáo hạn và hầu hết thời gian không được xác định khi nào bạn sẽ được trả lại tiền. "Nếu được bảo đảm ở vị trí đầu tiên, quỹ EB-5 có ưu tiên hàng đầu là vượt qua tài sản và bán tất cả tài sản để lấy lại tiền. Ở vị trí thứ hai, các nhà đầu tư có quyền sau khi cho vay vị trí đầu tiên. Trong một khoản vay không có bảo đảm, không có tài sản cơ bản nào cần kiểm soát." Khoản vay theo mô hình hoặc dự án nợ trực tuyến sẽ là k h o ả n vay t ừ E B - 5 đ ể p h á t triển và sẽ có một phiếu lãi / lãi suất cố định phải trả, cũng n h ư n g ày đá o h ạ n yê u c ầ u hoàn trả tiền cho quỹ EB-5 vào một ngày cụ thể. Điều này giúp giảm rủi ro rằng vốn đầu tư của nhà đầu tư sẽ tồn tại trong giao dịch lâu hơn dự kiến. Nền tảng EB-5 có thể được bảo đảm bằng tài sản của nhà phát triển, nơi nó có thể trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền bằng cách thanh lý tài sản. Điều quan trọng là phải biết vị trí của một nhà đầu tư để nhận phần thưởng và để có được một ý tưởng về một tài sản có giá trị ngày hôm nay. Nếu được bảo đảm ở vị trí đầu tiên, quỹ EB-5 có ưu tiên hàng đầu là vượt qua tài sản và bán tất cả tài sản để lấy lại tiền. Ở vị trí thứ hai, các nhà đầu tư có quyền sau khi cho vay vị trí đầu tiên. Trong một khoản vay không có bảo đảm, không có tài sản cơ bản nào cần kiểm soát. Một khoản nợ vị trí đầu tiên với tài sản thế chấp đầy đủ sẽ tạo ra tình huống ít rủi ro hơn trong mô hình cho vay, nhưng các nhà đầu tư cần nghiên cứu cấu trúc của thỏa thuận vì cấu trúc này có thể khiến cho khoản vay trở nên rủi ro. Bởi vì khoản vay được bảo đảm bằng tài sản làm tài sản thế chấp, điều này cũng cho phép các nhà 52 EB5 INVESTORS M AGAZINE THỜI GIAN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ CÔNG CỤ CÔNG VIỆC Các quy tắc của USCIS nêu rõ rằng một kế hoạch kinh doanh được nộp trong đơn I-526 cho người nhập cư nên bao gồm khả năng tạo việc làm trong vòng hai năm rưỡi sau khi phê duyệt đơn khởi kiện. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét kỹ các điều khoản của đề xuất và đảm bảo rằng đủ các công việc được tạo ra, tốt nhất là, trước khi kiến nghị I-829 được xem xét. Nếu dự án đã được phát triển, sẽ rất hữu ích khi tham khảo ý kiến của RC về số lượng công việc đã được tạo ra và từ ngày họ ước tính việc tạo ra. Đôi khi một dự án có thể chi đủ tiền để hiển thị 10 công việc cần thiết của bạn được tạo ra trước khi bạn đầu tư vào nó. Một điều quan trọng khác làhiểu thứ tự mà các công việc này đang được giao cho mỗi nhà đầu tư. Theo mặc định, các công việc được chỉ định cho mỗi nhà đầu tư theo thứ tự họ có được thẻ xanh có điều kiện, điều đó có nghĩa là nếu dự án không kết thúc việc tạo việc làm, nó có thể dẫn đến các cá nhân từ các quốc gia bị tồn đọng không có đủ công việc còn lại để giao cho họ. TRẢ LẠI CÓ ĐIỀU KIỆN Một số PPM (Bản ghi nhớ vị trí riêng) sẽ chỉ định khi nào NCE sẽ trả lại vốn cho nhà đầu tư. Hãy nhớ