EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 42

Tất cả đã thay đổi vào tháng 5 năm 2015, khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lần đầu tiên xác định rằng nhu cầu thị thực EB-5 vượt quá nguồn cung hàng năm. Để cân bằng giữa cung và cầu về thị thực EB -5, chính phủ đã áp dụng một ngày miễn thị thực. Chỉ những nhà đầu tư có đơn I-526 được nộp trước ngày miễn thị thực mới có thể nhập cư vào Hoa Kỳ. V ì giới hạn đặc biệt theo từng quốc gia có thể ảnh hưởng đến các quốc gia có tỷ lệ người nộp đơn không tương xứng trong bất kỳ loại thị thực nào, hiện tại tồn đọng thị thực EB-5 chỉ ảnh hưởng đến công dân Trung Quốc và Việt Nam – hai quốc gia có tỷ lệ người nộp đơn EB-5 lớn nhất nhưng trong tương lai có khả năng ảnh hưởng đến các quốc gia khác như Ấn Độ. Theo ngôn ngữ đơn giản của luật pháp, việc phân bổ thị thực EB-5 hàng năm được cho là sẽ được sử dụng cho các nhà đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ tạo việc làm. Các tuyên bố từ các thành viên của Quốc hội khi luật thành lập EB-5 được thông qua vào năm 1990 đã c h ứ n g m i n h đ i ề u n à y. C á c thành viên của Quốc hội tuyên bố rằng chương trình mới sẽ tạo ra 100.000 việc làm mới và mang lại tới 10 tỷ đô la cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mỗi năm – những con số tương ứng với việc nhập cư của 10.000 nhà đầu tư hàng năm. Theo luật đã quy định, vợ chồng và con cái của các nhà đầu tư cũng đủ điều kiện cư trú tại Hoa Kỳ nhờ mối quan hệ của họ với nhà đầu tư EB-5. Nhưng, điều quan trọng nhất là họ có được tình trạng nhập cư theo một phần khác của luật – một phần không liên quan đến bất cứ giới hạn về những con số. "Để cân bằng giữa cung và cầu về thị thực EB-5, chính phủ đã áp dụng một ngày miễn thị thực. Chỉ những nhà đầu tư có đơn I-526 được nộp trước ngày miễn thị thực mới có thể nhập cư vào Hoa Kỳ." CHÍNH SÁCH ĐẾM THỊ THỰC SAI LẦM CỦA CHÍNH PHỦ ĐÃ GÂY RA TỒN ĐỌNG THỊ THỰC NHƯ THẾ NÀO Theo vụ kiện gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã phạm một lỗi cơ bản trong cách tính thị thực EB-5. 40 EB5 INVESTORS M AGAZINE Bất chấp khuôn khổ này, chính phủ đối xử với vợ / chồng và con cái của các nhà đầu tư như thể họ chính là nhà đầu tư, và do đó tính số lượng của họ theo hạn