EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 40

Vụ kiện tập thể nhằm mục đích chấm dứt tồn đọng thị thực EB-5 Một sai lầm trong tầm nhìn rõ ràng — Vụ kiện hành động giai cấp mang lại hy vọng cho các nhà đầu tư Trung Quốc, cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đã làm sai lệch nguồn cung cấp thị thực EB-5 hạn chế hàng năm. Tác giả Ira Kurzban, John Pratt, Edward Ramos và John Shen 38 EB5 INVESTORS M AGAZINE