EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 4

C hương T rình Đ ầu T ư C ho D ân n hập C ư h oa K ỳ L ancaster c aLifornia Thành lập từ năm 1996 Thương Hiệu được tính nhiệm nhất của diện EB-5 Trên 5000 I-526 được chấp thuận Trên 300 I-829 được chấp thuận Henry Liebman Gregory Steinhauer Tổng Gíam Đốc Điều Hành Chủ Tịch Có 36 dự án đã hoàn tất Danh mục bất động sản được quản lý $ 1 tỷ Trên 45 triệu đô lợi nhuận đã chia cho thân chủ 2017 Đã hoàn trả 180 triệu đô vốn cho thân chủ 2018 100% Các dự án đề nằm trong Khu vực TEA (Những khu được chính phủ chấp thuận) và trong Các Trung Tâm Địa Phương Cuộc sống tại Hoa Kỳ của quý vị được khởi sự từ đây 206-381-1690|info@americanlifeinc.com www.amlife.us This is not an offer or solicitation to buy or sell any securities. Investments are available only to qualified accredited investors via the confidential offering memorandum. For general information purposes only.