EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 35

C ác nhà đầu tư EB-5 phải đặc biệt thận trọng nhằm duy trì tính đủ điều kiện nhận thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn. Chính quyền Trump đã tuyên bố sẽ tìm cách trục xuất khỏi Hoa Kỳ những người ngoại quốc đã không duy trì tình trạng cư trú của mình, những người đã làm việc mà không có giấy phép, những người đã bị bắt giữ vì một số hành vi phạm tội, và tất cả những người thường trú đã không duy trì tình trạng cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Trong khi chính phủ đã luôn có khả năng trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ những cá nhân này, Chính Quyền Trump có ý định thực thi đầy đủ các điều luật này. phép có thể dẫn đến bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, từ đó bị cấm định cư tại Hoa Kỳ trong 10 năm. Điều này cũng có thể dẫn đến tình trạng không đủ điều kiện nhận thẻ xanh có điều kiện. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các học sinh sinh viên ở Hoa Kỳ theo diện visa F-1. Học sinh sinh viên phải thận trọng để tiếp tục học tập tuân theo quy định trong các mẫu do nhà trường ban hành. Ngoài ra, học sinh sinh viên không được phép làm việc khi không có giấy phép. Học sinh sinh viên chỉ có thể làm việc theo khóa đào tạo thực tế trong chương trình học (CPT), khóa đào tạo thực tế tùy chọn (OPT), công việc bán thời gian hoặc công việc tại khuôn viên. Thậm chí thực tập không lương, công việc tình nguyện hoặc làm việc cho một nhà tuyển dụng tại nước ngoài có thể được coi là “việc làm” và do đó học sinh sinh viên phải kiểm tra với nhà trường để xem hoạt động này có được cho phép theo diện visa du học không. "Một điều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 là hiểu được rằng USCIS không cần đến kết án phạm tội để bắt đầu quá trình trục xuất đối với nhà đầu tư EB-5 hoặc bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào của nhà đầu tư." Vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, S ở Nhậ p tị c h và Di tr ú Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành Bản ghi nhớ Chính sách có tựa đề “Hướng dẫn Cập nhật về Giới thiệu các Trường hợp và Ban hành Thông báo Hiện diện (NTA) trong các Trường hợp Có liên quan đến Người ngoại quốc Không được chấp nhận và Có nguy cơ bị trục xuất.” Bản ghi nhớ Chính sách này đã được ban hành để phản hồi lại Sắc lệnh (EO) của Tổng thống Trump, “Tăng cường An toàn Công cộng trong Lãnh thổ Hoa Kỳ.” Các nhà đầu tư trước vào sau khi nhận được tình trạng thường trú có điều kiện (CPR) phải duy trì tính đủ điều kiện nhận cả thẻ xanh hai năm và thẻ xanh vĩnh viễn. DUY TRÌ TÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ CPR SAU KHI ĐƯỢC PHÊ DUYỆT I-526 NHƯNG TRƯỚC KHI ĐƯỢC CẤP TÌNH TRẠNG CPR Trong bất kỳ giai đoạn nào bị tồn đọng visa trong khoảng thời gian từ khi được phê duyệt Đơn I-526 đến ngày tình trạng ưu tiên của nhà đầu tư trở nên có hiệu lực, các nhà đầu tư EB-5 phải duy trì tính đủ điều kiện nhận thẻ xanh hai năm. Khi được phê duyệt Đơn I-526, các nhà đầu tư EB-5 đã thiết lập khả năng nhập cư vào Hoa Kỳ theo diện đầu tư của họ. Tuy nhiên, tại thời điểm diễn ra buổi phỏng vấn visa nhập cư tại nước ngoài hay điều chỉnh tình trạng tại Hoa Kỳ (khi ngày ưu tiên có hiệu lực), nhà đầu tư EB-5 và mỗi người phụ thuộc phải chứng minh tình trạng tiếp tục đủ điều kiện nhận thẻ xanh trong hai năm. Cơ sở chung của tình trạng không đủ điều kiện bao gồm việc không duy trì tình trạng không định cư tại Hoa Kỳ, không bị bắt giữ do phạm tội hoặc kết án, và báo cáo sai trong đơn xin visa Hoa Kỳ. Đầu tiên, các nhà đầu tư EB-5 và/hoặc thành viên gia đình phụ thuộc của họ có thể đang trong tình trạng không định cư tại Hoa Kỳ phải thận trọng để duy trì tình trạng không định cư đó. Việc không duy trì tình trạng không định cư hợp lệ hoặc làm việc mà không có giấy Điều quan trọng là, Chính quyền Trump gần đây đã thay đổi một số quy tắc áp dụng với học sinh sinh viên ngoại quốc. Người không định cư theo diện F, J hoặc M bắt đầu tích lũy tình trạng “hiện diện bất hợp pháp” do không duy trì tình trạng cư trú vào hoặc sau ngày 9 tháng 8 năm 2018, nếu học sinh sinh viên đó không còn tham gia khóa học hoặc làm công việc bất hợp pháp. Bất kỳ nhà đầu tư EB-5 hoặc người phụ thuộc nào tích lũy hơn 180 ngày hiện diện bất hợp pháp sẽ bị cấm vào Hoa Kỳ theo bất kỳ diện nào, bao gồm cả trường hợp có thẻ xanh, trong ba năm. Bất kỳ nhà đầu tư EB-5 hoặc người phụ thuộc nào tích lũy hơn 365 ngày hiện diện bất hợp pháp sẽ bị cấm vào Hoa Kỳ theo bất kỳ diện nào, bao gồm cả trường hợp có thẻ xanh, trong mười năm. Đối với học sinh sinh viên kết thúc khóa học và vẫn ở lại Hoa Kỳ hoặc làm việc mà không có giấy phép, học sinh sinh viên đó có thể bắt đầu tình trạng hiện diện bất hợp pháp, ngăn cản học sinh sinh viên đó nộp đơn xin điều chỉnh trạng thái sau khi được phê duyệt I-526. Hơn nữa, Chính quyền Trump có thể tìm cách trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ những học sinh sinh viên ngoại quốc tích lũy tình trạng hiện diện bất hợp pháp. Đối với các nhà đầu tư EB-5, hoặc người phụ thuộc của họ, trong tình trạng không định cư khác tại Hoa Kỳ, như H-1B hoặc H-4, L-1 hoặc L-2, và E-1 hoặc E-2, những thay đổi đối với công việc có thể ảnh hưởng đến tình trạng không định cư cơ bản. Thay đổi nhà tuyển dụng, vị trí nơi làm việc, mức lương và/hoặc chức vụ có thể có ảnh hưởng đến việc liệu nhà đầu tư có duy trì tình trạng hợp lệ tại Hoa Kỳ hay không. Việc không duy trì tình trạng hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể dẫn đến việc bắt đầu thủ tục trục xuất và tình trạng không đủ điều kiện nhận thẻ xanh theo diện EB-5. EB5INVESTORS.VN 33