EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 34

Cách duy trì tình trạng đủ điều kiện về tình trạng EB-5 trong kỷ nguyên chính quyền Trump Tại sao điều quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5 và người phụ thuộc của họ là duy trì tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ, đóng thuế quy định, tránh tham gia các chương trình phúc lợi công cộng và tránh tham gia tất cả các hoạt động phạm tội kể cả trước và sau khi nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Tác giả Jennifer Hermansky 32 EB5 INVESTORS M AGAZINE