EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 3

Sức Mạnh trong Những Con Số Hơn 1.600 ĐƠN I-829 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hơn 4.650 THẺ XANH VĨNH VIỄN $175 triệu ĐƯỢC HOÀN TRẢ CHO EB-5 NHÀ ĐẦU TƯ Trung Tâm Khu Vực Thành Phố New York Hơn 2.850 ĐƠN I-526 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Hơn 5.850 THẺ XANH CÓ ĐIỀU KIỆN 21 DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Chúng tôi biết rằng các nhà đầu tư EB-5 và gia đình họ đã đặt niềm tin vào khả năng của chúng tôi để giúp họ đạt được mục tiêu nhập cư của mình. Chúng tôi coi trọng trách nhiệm này. Đây không phải lời chào bán hay đề nghị mời mua bất cứ chứng khoán nào. Lời chào bán chỉ có hiệu lực khi ghi rõ trong biên bản chào bán bảo mật hoặc các tài liệu khác. Để biết thêm thông tin, bạn phải điền thông tin vào bảng câu hỏi của nhà đầu tư và đáp ứng các tiêu chí phù hợp theo yêu cầu của luật pháp. Kết quả kinh doanh trước đây không phản ánh kết quả trong tương lai.