EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 16

chế những bộ đơn sơ sài và không hoàn chỉnh, được dùng như "những vé đặt chỗ". Tuy nhiên, vẫn còn phải xem chính sách RFE/NOID sẽ được áp dụng như thế nào, đặc biệt là trong môi trường nhập cư ngày càng cứng nhắc như hiện nay. Các hình phạt để nộp lại đơn yêu cầu I-526, I-829 hoặc I-924 đặc biệt cao với chi phí nộp đơn EB-5 tốn kém và thời gian xử lý USCIS kéo dài. Một nhà đầu tư EB-5 có nguy cơ mất vị trí trong hàng loạt đơn thị thực bị tồn đọng và sẽ không biết về bất kỳ thiếu sót quan trọng nào trong bản kiến nghị EB-5 của họ cho đến tận hai năm sau khi nộp đơn lần đầu tiên. "Các nhà đầu tư EB-5 có thể tìm thấy sự an ủi với khả năng cao là sẽ có thời gian ân hạn 60 ngày trước khi các quy định EB-5 mới có hiệu lực." Chính sách RFE/NOID ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình EB-5 theo cách duy nhất do mở rộng quốc 14 EB5 INVESTORS M AGAZINE hội thường xuyên, ngắn hạn cho chương trình EB-5 Trung tâm vùng chỉ định. Các học viên chương trình EB-5 thường xuyên chạy đua với thời hạn kết thúc của chương trình EB-5 Trung tâm vùng chỉ định. Các học viên phải hết sức cảnh giác và kỹ lưỡng để đảm bảo rằng các trường hợp nhập cư được nộp đúng. Ngoài ra, các nhà đầu tư EB-5 không được khuyến khích trì hoãn quyết định tiến hành đầu tư chương trình EB-5 hoặc thu thập bằng chứng cần thiết. Vớ i tuyên bố lịch sử của Sở n h ậ p t ị c h và D i t r ú H o a Kỳ hướng tới việc phát hành RFE, một số học viên EB-5 đã khéo léo giữ lại bằng chứng nhất định từ hồ sơ ban đầu để dự đoán việc gửi bằng chứng với phản hồi RFE. Chính sách RFE/NOID ngăn chặn cách tiếp cận phổ biến này. Tuy nhiên, cần lưu ý chính sách RFE/NOID không cho phép