EB5 Investors Magazine Vietnamese Edition, Volume 2, Issue 1 - Page 15

Sự phát triển chương trình EB-5 và tác động đối với các nhà đầu tư Việt Nam Ảnh hưởng của chính sách mới RFE/NOID của Sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ (USCIS), cải cách quy định chương trình EB-5 đang chờ xử lý, và dự phòng chương trình EB-5 cho Việt Nam. Tác giả Kristi Quynh Ngo N gày càng nhiều người quan tâm đến chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 trong vài năm gần đây, nhu cầu cải cách chương trình càng trở nên cần thiết. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi cải cách tổng thể chương trình này nhằm giảm các trường hợp gian lận và thúc đẩy phát triển kinh tế Hoa Kỳ theo ý định của quốc hội lúc đầu. Chính quyền tổng thống và chế độ chính trị hiện tại đã tạo nền tảng cho các điều chỉnh i chương trình EB-5 và các chính sách nhập cư nói chung. Những người tham gia và những người trong cuộc chương trình EB-5 nên biết về những thay đổi chính sách gần đây của Sở di trú Mỹ, những cải cách chương trình EB-5 đang thực hiện, và tình trạng sẵn có visa để đảm bảo đạt được các mục tiêu của nhà đầu tư EB-5 thông qua chương trình. YÊU CẦU CUNG CẤP BẰNG CHỨNG GIẢI TRÌNH/ THÔNG BÁO KHẢ NĂNG TỪ CHỐI CHÍNH SÁCH CỦA SỞ NHẬP TỊCH VÀ DI TRÚ HOA KỲ Chính sách ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ cho phép các viên chức xét duyệt hồ sơ có quyền từ chối đơn xin nhập tịch mà không cần yêu cầu cung cấp thêm bằng chứng giải trình (RFE) hoặc thông báo hồ sơ có khả năng bị từ chối (NOID) trước có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2018. Chính sách mới của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (Chính sách RFE/NOID) quy định rằng Sở nhập tịch và di trú Hoa Kỳ có thể từ chối đơn và yêu cầu lợi ích nhập tịch mà không cần phải cấp ra RFE hoặc NOID nếu những bằng chứng yêu cầu ban đầu không được nộp đủ cùng với hồ sơ. Chính sách này hủy bỏ chính sách năm 2013 của Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ yêu cầu các viên chức xét duyệt hồ sơ cấp ra RFE NOID trừ khi không có khả năng bào chữa sự thiếu thuyết phục bằng cách bổ sung thêm bằng chứng. Sở nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ nhấn mạnh chính sách mới RFE/NOID không nhằm xử phạt những đương đơn vì lỗi không cố ý hoặc hiểu lầm về các yêu cầu bằng chứng. Thay vào đó, chính sách mới này cũng giúp hạn 1 EB5INVESTORS.VN 13