Dvojičkovo 2/2015 - Page 18

trojčatá ka opatrovateľ rea Ho Spracoval: And mk štáková , Foto: pre 18 trojčatá Myslíte si, že je také jednoduché dostať k trojčatám opatrovateľku? Podľa platného zákona má na to nárok každá rodina trojčiat či viacerčiat. Realita však býva niekedy úplne iná. Zisťovali sme, ako to s opatrovateľkami naozaj je a prečo niektoré rodiny s trojčatami opatrovateľku nikdy nemali. Ste zvedaví? Tak čítajte. Ako je to na Slovensku Podľa legislatívy platnej do 31. 12. 2008 aj podľa nového zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách účinného od 1. 1. 2009 túto službu rodičom trojčiat do troch rokov veku môže poskytovať obec, napr. v rámci opatrovateľskej služby. Preto je potrebné obrátiť sa so žiadosťou priamo na obecný alebo mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu rodiča. Pozor ale na slovíčko MÔŽE, čo v preklade znamená, že túto službu ani poskytovať vlastne NEMUSÍ, pokiaľ takúto službu obec alebo mesto neprevádzkuje (V súlade s § 80 zákona obec je povinná poskytovať alebo zabezpečovať pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúlaďovania pracovného a rodinného života, ak v danej obci sú klienti, resp. požiadavky na príslušnú sociálnu službu.). Je teda možné, že ak sa vám narodili trojčatá a vaša obec či mesto vašu žiadosť neschváli, zostanete bez opatrovateľky. Pomoc musíte hľadať len v rodine, prípadne sa o deti starať samy. Ak máte dostatok financií, môžete si k deťom zabezpečiť aj kvalifikovanú opatrovateľku, ktorú si však v plnej výške zaplatíte z vlastného vrecka. Ďalej si treba dať pozor na skutočnosť, že podľa zákona MUSÍ jeden z rodičov mať trvalý pobyt tam, kde o opatrovateľku žiadate, to znamená skutočne tam aj bývať, pretože opatrovateľky nedochádzajú mimo územia pôsobnosti mesta, resp. dediny. O takúto službu môže požiadať aj otec detí. Zákon o sociálnych službách neupravuje, ktorý z rodičov žiada o takúto službu. Dôležité sú dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá www.dvojickovo.sk