Dvojičkovo 2/2015 - Page 13

zaujímavosti Tu sú niektoré príklady, ktoré spomíname v súvislosti 3. Sociálny výskum s každou oblasťou týkajúcou sa výskumu dvojčiat: Ako je možné, že dokážete nájsť jednovaječné a dvojvaječné dvojčatá, ktoré majú veľmi podobné návyky – hoci žijú oddelene – zatiaľ čo sú také, ktoré sa v mno1. Výskum rodiny Štúdie dvojčiat podnecujú ľudskú myseľ klásť vzru- hých vlastnostiach diametrálne odlišujú? V oblasti šujúce otázky nielen o identických a dvojvaječných spoločenských vied je možné zostaviť celý rad zaujídvojčatách, ale aj o ich rodinách, ktoré život dvojčiat mavých otázok ako sú úloha sociálneho vzdelávania formujú. Rodinní príslušníci dvojčiat, príbuzní – ro- alebo iné vplyvy na životné prostredie. dičia, starí rodičia, súrodenci, ich deti, ich manželia/ Štúdie zaoberajúce sa rozdielmi medzi pohlaviami manželky – ktorí sú v priamom kontakte s dvojčatami, otvárajú tiež nové príležitosti pre porovnanie dvojčiat formujú sociálne prostredie dvojčiat a môžu ovplyv- rovnakého a opačného pohlavia. Znalosť zvyklostí niť aj ich emócie, správanie a pravdepodobne aj ich rodinných príslušníkov, ako sú vzdelávacie mechanizmy v rodine a ďalšie súvislosti, je tiež možné študovať neskoršie ochorenia. vďaka cennej podpore rodinných príslušníkov dvojčiat. 2. Medicína Prečo sa identické dvojčatá zvyčajne viac podobajú ako dvojvaječné dvojčatá? Ako môžu byť dvojvaječné dvojčatá buď rovnakého pohlavia, alebo opačnéDvojčatá a veda ho? Odpoveď na túto otázku je jednoduchá: pretože gény identických dvojčiat sú takmer úplne rovnaké, takže v každom prípade sú rovnakého pohlavia, za- Téma „príroda vs. výchova” bola v medicíne vždy otáztiaľ čo u dvojvaječných dvojčiat je v priemere približ- kou, či už genetické, alebo vplyvy životného prostrene polovica dvojčiat rovnakého pohlavia, takže sa dia vymedzujú určitú charakteristiku. Existujú ochomôžu narodiť aj dvojčatá opačného pohlavia (chla- renia, ktoré sú definované len geneticky bez vplyvu pec a dievča). Medicínsky zamerané štúdie dvojčiat faktorov životného prostredia (napríklad bez chromomôžu posúdiť genetické a/alebo objektívne pros- zómových alebo monogénnych porúch), alebo sú vytredie určitého znaku, napríklad ochorenie, porov- medzené len prostredím (napríklad infekcie, poruchy naním výsledkov identických alebo dvojvaječných výživy, zranenia). No väčšina týchto znakov (cukrovka, dvojčiat. V takomto prípade dokážeme odhadnúť, hypertenzia, epilepsia atď.) však má multifaktoriálne či sú genetické faktory, ako napríklad dedičnosť, pozadie, a to aj genetické, aj faktory životného proszodpovedné za vývoj choroby, alebo sú viac ovplyv- tredia majú význam, ale v rôznom pomere. nené faktormi životného prostredia, napríklad ako Ako sme už spomínali vyššie, jednovaječné dvojčatá sú faktory životného štýlu. Je všeobecne známe, že majú takmer 100 % svojich génov, pretože obe emjednovaječné dvojčatá vznikajú rozdelením jedného bryá pochádzajú z jedného oplodneného vajíčka. oplodneného vajíčka, preto sú si takéto dvojčatá zvy- Preto sa pozorované rozdiely medzi týmito dvojčatačajne veľmi podobné ako vnútorne tak zovňajškom, mi pripisujú faktorom životného prostredia. Na druhej pretože ich genetická výbava je takmer na 100 % strane, súrodenecké alebo dvojvaječné dvojčatá zdieidentická. Táto skutočnosť bola niekoľko rokov kri- ľajú 50 % svojich génov ako v nie rovnakom čase natizovaná, kým v roku 2005 nevyšiel článok, ktorý rodení súrodenci, a preto pozorované rozdiely medzi tento jav čiastočne vyvrátil. Čo je príčinou toho, že členmi dizigotného páru dvojčiat sú dôsledkom buď len jedno z identických dvojčiat ochorie na kardio- genetických vplyvov, alebo vplyvov životného prosvaskulárne ochorenie alebo na rakovinu? Preto bolo tredia. Takmer dve tretiny tehotenstiev s dvojčatami cieľom nedávnych štúdií dvojčiat urobiť vyšetrenia sú dizigotné. takzvaných „nezhodných” dvojčiat na rôzne chronické ochorenia. Preto vedci vyšetrujú jednovaječné Štúdie dvojčiat sa delia na tri hlavné typy: dvojčatá, ktoré, napriek tomu, že majú takmer totož1. Klasická štúdia dvojčiat zahŕňa aj monozygotné aj nú genetickú výbavu, majú nezhodné vlastnosti ako dizygotné dvojčatá. Vyššia korelácia monozygotných sú telesná hmotnosť alebo choroba. ako dizygotných párov dvojčiat poskytuje dôkazy pre 2/2015 13