Բացահայտեք Դսեղի բնության և պատմության ժառանգությունը

µ³ó³Ñ³Ûï»ù µÝáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ Dsegh Ç Discover natural and historic heritage Տեքստը՝ / Texts of the brochure: Biotope Ֆրանսիական խորհրդատվական կազմակերպթյն, ՀԹՊՄ - Տ. Ցրկեր, Լ. Հարթյնյան Biotope - French Consultancy Company, ASPB - T. Zürker, L. Harutyunyan µ³ó³Ñ³Ûï»ù Ձևավորմ՝ / Design: Մատիտ Դիզայն Ստդիա / Matit Design Studio Լսանկարներ՝ / Photo Credits: Լսանկարների հեղինակային իրավնքները պատկանմ են Հայաստանի թռչնների պահպանման ﬕթյանը, Մ. Բրիոլա, Ժան Իվ Կեռնել / Biotope. Photographs are copyright of the Armenian Society for the Protection of Birds, M. Briola, Jean Yves-Kernel / Biotope. Երախտագիտթյան խոսք՝ / Acknowledgments: Հայաստանի թռչնների պահպանման ﬕթյնն իր երախտիքի խոսքն է հայտնմ Rhone Alps Region-ին և Biotope Ֆրանսիական խորհրդատվական կազմակերպթյանն այս տպագրանյթի պատրաստման աջակցման և ֆինանսավորման համար: Հատկ շնորհակալթյն լսանկարների հեինակներին: Armenian Society for the Protection of Birds wishes to extend its gratitude to the Rhone Alps Region and Biotope French Consultancy Company for the input and the sponsorship of this publication. Special thanks are extended to the wildlife photographers cited above for contributing their original photo material. µÝáõÃÛ³Ý ¨ å³ïÙáõÃÛ³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝÁ Dsegh discover natural and historic heritage