Dossier Pedagògic Tocats per l'OBC - Page 18

Competència d’aprendre a aprendre Ampliant les maneres de treballar una audició, cooperant en el treball en grup, mostrant una actitud positiva envers l’aprenentatge amb interès i motivació per ampliar-lo... Estarem fomentant la competència d’aprendre a aprendre. A més a més, en ser una competència molt transversal, en totes les propostes interdisciplinàries que fem també l’estarem desenvolupant. Competència d’autonomia i iniciativa personal L’estarem desenvolupant en: la presa de decisions a l’hora de treballar individualment o en grup. En les propostes creatives, participació en les converses, expressió d’emocions... A banda de les competències bàsiques, en el treball de les emocions que genera la música estarem desenvolupant algunes de les competències emocionals: consciència emocional (pròpia i dels altres), regulació emocional, autonomia emocional i en les converses a l’entorn de la importància de la música com a mitjà de comunicació i en els treballs en grup, també treballarem implícitament habilitats socials i habilitats de vida per al benestar. Dossier pedagògic Tocats per l’OBC 18