Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 16

creacions artístiques com a font d’enriquiment personal i social. artístic i, concretament, de les obres del concert. Enriquiment personal i interpersonal a través de l’experiència de l’anàlisi i el concert de l’obra en un hàbit fora de l’àmbit escolar. Competència 10: Fer ús del coneixement artístic i de les seves produccions com a mitjà de cohesió i d’acció prosocial. Proposar i integrar-se en el treball de preparació i aprofundiment en l’obra de Ma mère l’Oye afavorint la cohesió i l’acció prosocial. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel