Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 15

d’interpretació i reflexió previ. Competència 5: Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit. Compondre produccions musicals i corporals amb coherència i coneixement dels elements treballats en les obres del concert, amb autonomia i iniciativa, partint de l’experiència pròpia i de manera imaginativa, a partir d’unes pautes obertes.      Competència 6: Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics. Cercar amb iniciativa pròpia les eines, les tècniques i els recursos idonis per a la creació musical, fer-los interaccionar a través del procés d’experimentació i/o improvisació, analitzar i treure conclusions que permetin transferir el resultat i aplicar-ho a produccions artístiques posteriors. Competència 7: Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris tant personals com col·lectius. Mostrar capacitat per organitzar el projecte de creació instrumental i/o corporal partint de l’obra Ma mère l’Oye de manera autònoma i desenvolupar- ne les fases. Ser capaç de treballar amb diferents disciplines, treure i argumentar les conclusions de la feina feta. Competència 8: Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions. Valorar produccions de l’entorn social de Maurice Ravel i Gabriel Fauré, situant-les en el seu context i tenint en compte la seva funció, interrelacionant els elements dels diferents llenguatges artístics. Competència 9: Gaudir de les experiències i Sensibilitat personal i estètica davant del fet   i temporalitat en les creacions instrumentals i corporals. Instruments i tècniques analògiques i digitals per a la representació i comunicació de les intencions comunicatives de l’obra Ma mère l’Oye. Metodologia de projecte en el treball de creació instrumental. Formacions instrumentals: l’orquestra simfònica. Grafies convencionals i alternatives. Eines per a la composició i la improvisació. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. Organologia i classificació dels instruments. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel