Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 14

Dimensió percepció i escolta Competència Continguts clau Competència 1: Utilitzar estratègicament els elements musicals i corporals per analitzar les produccions artístiques. Identificar, descriure i relacionar els diferents elements treballats en l’anàlisi de les obres del concert. Competència 2: Mostrar hàbits de percepció reflexiva i oberta de la realitat sonora de l’entorn cultural. Mostrar l’hàbit i l’interès de percebre de forma oberta l’entorn complex creat a l’obra Ma mère l’Oye per Maurice Ravel i ser capaç de cercar i crear nous coneixements en assumir i integrar els elements percebuts.  Elements i patrons musicals  Organologia i classificació dels instruments.  Formació instrumental: l’orquestra simfònica.  Grafia, convencionals i alternatives.  Eines TAC de suport a l’activitat i producció musical.  Art i societat.  Art i compromís.  Tipus d’escolta musical: sensorial, de recerca, de descoberta, d’anàlisi, etc. Dimensió expressió, interpretació i creació Aquesta dimensió implica la capacitat d’anàlisi, interpretació, representació, creació, composició i experimentació amb relació a les produccions artístiques, així com els hàbits de treball necessaris per desenvolupar projectes disciplinaris i interdisciplinaris. Dimensió expressió, interpretació i creació Continguts clau Competència Competència 3: Interpretar música de forma individual i col·lectiva utilitzant els instrumentes, el cos i les eines tecnològiques. Interpretar música de forma individual, col·lectiva i col·laborativa, assolint un nivell tècnic i expressiu, amb domini de la lectoescriptura autònoma tant en la grafia convencional com alternativa. Competència 4: Interpretar i representar amb formes bidimensionals i tridimensionals, estàtiques i en moviment. Utilitzar recursos tècnics de representació complexos (creació instrumental i corporal) amb la intencionalitat perseguida pel mateix alumne fruit d’un procés  Formacions instrumentals i el cos.  Grafies, convencionals i alternatives.  Tècniques d’interpretació musical i escènica col·laborativa.  Rítmica i moviment.  Eines TAC de suport a l’activitat i la producció musical.  Art i societat.  Art i compromís.  Interacció de les arts  Llenguatges artístics: procediments, ús i interrelació.  Forma: tipologia i característiques.  Interpretació de les formes i lectura d’imatges.  Expressió i comunicació.  Bidimensionalitat, tridimensionalitat Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel