Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 13

La imaginació i la creativitat són qualitats inherents al gènere humà que cal desenvolupar en els nens i joves. Les propostes que trobareu en aquest dossier estan molt relacionades, ja que la finalitat del coneixement de Ma mère l’Oye i la Pavane Op. 50 és dotar l’alumnat d’eines i recursos per produir les seves pròpies produccions musicals i corporals. Dimensió imaginació i creativitat Competències Competència 8: Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics. Competència 9: Dissenyar i realitzar projectes artístics que comprenguin els elements musicals i corporals treballats al llarg de l’obra Ma mère l’Oye. Continguts clau       Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística en el context de les obres del concert. Interès, valoració i respecte per l’obra de Maurice Ravel i Gabriel Fauré, i per les creacions pròpies i alienes. Satisfacció i emoció estètica. Recursos, formes i possibilitats comunicatives dels diferents elements treballats amb les obres del concert. Funció i influència de les obres i dels seus elements. Tècniques pròpies en la creació de música basada en l’obra de Maurice Ravel. Educació Secundària: Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes assegurar un desenvolupament personal i social sòlid, així com desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats culturals, personals i socials relatives a:  La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics.  La sensibilitat artística i la creativitat. El currículum a l’educació secundària s’estructura en tres dimensions, les quals engloben, també, diferents competències bàsiques: Dimensió percepció i escolta Aquesta dimensió agrupa les competències que corresponen a l’anàlisi de les produccions artístiques i a mostrar hàbits de percepció activa i reflexiva. Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel