Dossier pedagògic L'OBC BALLA RAVEL Dossier OBC balla Ravel - Page 11

Professorat Propostes didàctiques Currículum El concert L’OBC balla Ravel està dirigit a nens i nenes de Cicle Mitjà i Superior de l’Etapa de Primària, així com de 1r i 2n de l’ESO. Així doncs, els objectius, competències i continguts que es treballaran tindran relació amb aquests dos currículums: Educació Primària: Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària. Les manifestacions artístiques formen part de l’entorn, de la manera d’entendre la societat i de com les persones s’hi desenvolupen. És per aquest motiu que cal que l’educació artística sigui rica, ofereixi a l’alumnat la possibilitat de conèixer-la, gaudir-la i expressar-la a través d’aquest llenguatge. L’àmbit artístic diferencia tres dimensions essencials on poder desenvolupar les competències bàsiques pròpies: Dimensió percepció, comprensió i valoració En aquesta dimensió cal tenir una actitud activa davant la proposta treballada aquí: L’OBC balla Ravel proposa diferents activitats per comprendre l’obra, tant musicalment com de relació amb l’objecte per a la qual va ser creada. Els alumnes participaran en el descobriment de la música i aprofundiran en la seva comprensió, i per tant estaran preparats per poder fer valoracions argumentades. Dimensió percepció, comprensió i valoració Competències Continguts clau Competència 1: Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural. Competència 2: Utilitzar elements bàsics del llenguatge musical i corporal i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques. Competència 4: Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.        Percepció i exploració dels elements que presents en les obres del concert. Expressió de les idees, les emocions i les experiències que desperten les obres. Interès per la manifestació artística de les obres, tant en l’àmbit de l’aula com del concert. Relació entre l’art, la societat, la cultura pròpia de l’època en què van ser creades les obres. Satisfacció i emoció estètica. Recerca sobre qüestions relacionades amb l’obra de Maurice Ravel i Gabriel Fauré. Propietats dels elements musicals Dossier pedagògic L’OBC balla Ravel