Dositej Digitalni cas, Dositej

Књиге, браћо, књиге – а данас и рачунаре УВОД: Рад приказује активности организоване у одељењу 7. разреда које укључују обраду дела „Живот и прикљученија“ Доситеја Обрадовића. Активности су организоване по принципима хибридне наставе: класична обрада књижевног дела допуњена је активностима којима се унапређују ученичка знања и вештине коришћењем ИКТ. Заступљено је интерактивно и кооперативно учење. Активности подразумевају повезивање знања из различитих области (књижевност – граматика; српски језик – техничко и информатичко образовање), а знања стечена на часу повезују се са свакодневним искуствима. Подстиче се критичко мишљење, јачају компетенције за аргументовање сопствених ставова, за процењивање свог и туђег рада. Употребом различитих веб-алата подстиче се креативност, повезују се дигитална и елементарна писменост, ученици се упућују на правилан одабир и коришћење извора на интернету. Осим образовне, активности имају и васпитну функцију. Одабран је текст чије су теме везане за учење и подучавање, васпитање, избор одговарајуће литературе. Обрада овог текста повезана је са активностима које се изводе током дужег периода, а имају за циљ јачање мотивације, оснаживање ученика за правилан однос према школским обавезама и побољшање њихових постигнућа. Припремне активности, други и трећи час изводе се у дигиталној учионици опремљеној рачунарима. Активности су организоване на Мудл платформи, у оквиру курса Српски језик, 7. разред. Рад у Мудлу за ученике није новина; од 6. разреда велики број наставних садржаја био је осмишљен и реализован помоћу е-курса. Активности укључују и самосталан и групни рад код куће (сви ученици овог одељења имају рачунаре и интернет везу), чиме се унапређују радне навике, подстиче одговорност према школским обавезама и редовној изради домаћих задатака. Идеја за наслов рада потекла је од ученика. Када смо током завршне дискусије систематизовали и евалуирали рад, један од њихових закључака је био преформулисана Доситејева порука: „Књиге, браћо, књиге, а не звона и прапорце“. Ученици су правилно закључили да образовање данас подразумева, поред читања књига, и друге изворе знања.