Doodles.pdf Jul. 2014 - Page 65

t]m≠n-t®-cn-bn¬ {][m-\ambpw R߃ IS¬Xoc-Ømbncp∂p. Xnc-am-eIƒ B™-Sn-°ptºmƒ, R߃ IS-en¬ XI¿Øm-kz-Zn®p. BZy-sams° F\n°v IS-en-en-d-ßm≥ t]Sn tXm∂nbncps∂¶nepw Ahkm\w Xe hsc \\™mWv IcIbdnbXv. D®bv°v tijw, kz]v\IqSns‚ (film) ending jq´v sNbvXv IS¬ Xochpw I≠p (Gandhi beach.) ]t£ ]mdsI´pIƒ ImcWw Cdßphm≥ km[n®n√. sshIpt∂cambXn\m¬, AhnsS kq∏¿ Im‰mbncp∂p. Aßs\, RßfpsS BZy Znhkw Ahkm\n°mdmbn feeling sad, bye to pondicherry. C\n R߃ pondicherry out to mysore. c≠p ÿehpw XΩn¬ Imivaocpw I\ymIpamcnbpw t]mse Zqcw. 1night full on bus. _ n¬ A¶pdns‚bpw, hnjvWp,Bi,A≥kn, en≥kn.....Cßs\ NON stop counting friends s‚ XI¿∏≥ Dance. Nne¿ Im¿Uvkv Ifn®v Ccn°p∂p. Some one ]pdsØ ÿe߃ I≠pw, Nne¿ XßfpsS `mhn Imcy߃ N¿® sNbvXpw (IpSp_Imcyw),Nne¿shdpsXbpw Ccn°p∂p. 2˛mw Znhkw ssakqcn¬ R߃ 9.30 HmsS em‚ v sNbvXp. hn`hkar≤amb {]`mX `£Ww(s6 cs se Iq´pIm¿°v am{Xw B hn`hkar≤amb BlmcsØ ]‰n Adnbmw.)£an°Ww, t]m≠n-t®-cn-bnse `£-W-amWv Rm≥ Dt±-in-®Xv. ssakq-cn¬ R߃ ZOO, hrµm-h≥ Garden,Golden Temple,Tippu sulthan palace (Mysore Palace),Chamundi Hills F∂nhn-Sßfn¬ Visit sNbvXp. F√mw kq∏¿ kw`hw Xs∂. FriendssamØv Hcp-]mSv t^mt´mkv FSp-Øp. memorable and lovable experience; Thank God, being with my friends for 3days! R߃ mysore ¬ Xmakn® Plaza Hotel s‚ ASpØv, Hcp st. phelomina church D≠mbncp∂p. Rmbdmgv® cmhnse R߃ AhnsS t]mbn. AhnSpsØ christmus decoration was so good. GItZiw, 7 aWnbmbtXmsS R߃ ssakqdnte°v bm{XXncn®p. (CXnensS R߃ sF‰n°mscbpw, Cukn°mscbpw I≠p. Htc dq´n¬ t]mIp∂ bm{X°m¿. sF‰n°m¿ XßfpsS ¢m v ta‰v dn¬hnbpsS Birthday cm{Xnbn¬ tI°v apdn®v BtLmjn®p. Feeling so proud about friendship among I.T students) 4th day in coorg, tour -¬ F\n°v G‰hpw {]nbs∏´ ÿew. first time in my life, friends - samØvv \Znbn¬, t_m´n¬ Xpgbp∂p. ..........Fs‚ t_m´n¬ sjdn≥, en≥kn, _n\n, Bi, hnjvWp, tPm_n≥, kntPm....F∂nh¿ D≠mbncp∂p. Rßsf ssKUv sNøvXXv Mr.aWn F∂ BfmWv. feelings so happy. Xpg™v Xpg™v ]mds°´pIfp≈ ÿeØn\SpsØØn. R߃ \Znbnte°v Pms°‰v [cn®v NmSn; £an°Ww t]Sn∏n®v NmSn∏n®p F∂v ]dbmw. Iptd t\cw \Znbn¬ s]mßn \o¥n \S∂p. X\n®√ tIt´m......F√mhcpw Iq´tØmsS Aßs\ HgpIn \S∂p. ssakqdn¬ cmhnse R߃v as‰mcp t_m´nßpw sNbvXncp∂p. supper, natural waterways, natural beauty. coorg-se rivervalley, Rm≥ hfsc Miss sNbvXp ImcWw, Xncn®v t]mtI≠Xn\m¬, F\n°hnsS Just 2 minutes am{Xta enjoy sNøm≥ In´nbp≈q....... but that was the most beautiful place, that I visited , AXpsIm≠pXs∂, if God allows, I will be there once more in my life. coorg-¬ R߃ GdpamSØn¬ Ibdn, Rm≥ life-¬ BZyambn IpXnc∏pdØpIbdn. my another dream was fulfilled. 65