Doodles.pdf Jul. 2014 - Page 44

tlm Zp¿K‘w IqSp-I-bm-W-t√m. Xs‚ ]n∂nse s]mfn™ ]oSn-I-bn¬ \n∂mWv Nh-dp-Iq-´n-bn´ Cu Ak-l-\ob K‘w F∂-hƒ°v a\- n-em-bn. Ahƒ jmƒ X∏n....... F¥v jmƒ FSp-Øn-s√t∂m!, Aßs\ D≠m-hp-∂-X-√-t√m!! t\mmmmmm......... FhnsS Fs‚ hkv{X-߃ Cuiz-cm.... Ahƒ sR´n-hn-d-®p....... \nd-I-Æp-I-tfmsS Ahƒ InS-∂n-SØp \n∂pw XpWn X∏n.... s]mfn™ ]oSn-I-bv°nS-bn¬ \n∂pw Hcp XpWn In´n. icocw ad-®p. Ign™ cm{Xn-bpsS ih-°-√-d-bnse Ah-km\ ]pjv]-ambn amd-s∏´p Ahƒ. ico-camsI apdn-™n-cn-°p-∂p. c‡w sI´nb apdn-∏m-Sp-Iƒ. Zp¿K‘w IqSn-IqSn hcp-∂p. Hmtcm apdn-hnepw ssIbpw IÆpw HmSn-®p... Hmtcm apdn∏m-Snepw IÆp-Iƒ FØp-tºmƒ Xs∂ ISn®p Iodnb a\pjy arK-ßfpsS apJw t]mse..... Zp¿K‘w IqSn-IqSn hcp-∂p. Nne apdn-hp-I-fn¬ kpK-‘w... A—s‚ AtX K‘w... AØ-dn-t\-°mƒ kpK‘w....... 44