Doodles.pdf Jul. 2014 - Page 42

CS-bv°nsS h∂v Bizm-khm-°p-Iƒ ]d™v t]mbn-cp∂ _‘p-°fpsS hchpw \ne®p. Ab¬°mcpw Ahn-tS°p t]mIm≥ aSn-®p. F√m-hcpw Ahƒ°v A]-cn-Nn-X-cmbn amdn. B hen-b-ho-´n¬ Ahƒ H‰-bv°m-bn. ho≠pw Nne \mfp-Iƒ IqSn IS-∂p-t]mbn. Ab¬°m¿ Ah-fpsS i_vZw tIƒ°phm≥ XpSßn. Ahƒ A\p-Pt\mSv hg-°n-´p. AΩ-tbmSpw A—-t\mSpw kwkm-cn-®p. CSbv°v s]m´n-°-c-bpw, ]ns∂ Nncn-°pw. A‘-hn-iz-kn-I-fmb \m´p-Imcpw _‘p-°fpw ]n∂oSv B ho´n-tebv°p t]mIm≥ t]mepw ss[cy-s∏-´n-√. Pohn-XØnse GIm-X¥bn¬ Ahƒ a\- n¬ kzbw D≠m-°n-sb-SpØ Pohn-Xw, a\-  nse \√ Hm¿Ω-Iƒ tIm¿sØ-SpØ anYy-tem-Iw. Ct∏mƒ Ahƒ GI-b-√. \jvS-s∏-´p-t]m-b-Xn\v ]I-c-am-In-s√-¶nepw Pohn-X-Øn¬ Ahƒ°p ssI ]nSn-°m≥ Ah-\p-≠v. Ahsf apdpsI]nSn® ac-WØns‚ ac-hn® XWp-∏pam-‰n. Ah-\-hsf Pohn-X-Øn-te-bv°p-sIm≠p h∂p. Hcp s\cn-t∏m-Sp-t]mse Fcn-™p-sIm≠n-cp∂ Ah-fpsS lrZ-b-Ønse Hm¿Ω-I-fn-se-hn-sStbm A\p-cm-K-Øns‚ Xocm-kp-K‘w D≠m-bn-cp-∂p. 41