Doodles.pdf Jul. 2014 - Page 41

Ct∏mƒ Ahƒ AΩ-s°m-∏-a-√. apdn-bv°p-≈n¬ I´n-en-em-Wv. ap∂n¬ Btcm Ccn-∏p≠v. Ahƒ t\m°n. IÆn-ash-´msX Ah≥ AhsfØs∂ t\m°n-bn-cn-°p-Ibm-Wv. H∂pw ]d-bp-hmt\m AhnsS \n∂v FWo-°p-hmt\m Ahƒ°v Ign-™n-√. Ahƒ ]Xnsb apJw Ip\n®v Ah-fpsS \ndp-I-bn¬ Npw_n-®p. \o≠ A©p h¿jsØ {]W-b-Øns‚ F√m i‡nbpw kvt\lhpw km¥z-\hpw B Npw_-\-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p. ]t£ B kvt\lw Xncn-®-dn-bp-hmt\m Ahs\ Xncn-®-dn-bp-hmt\m Ahƒ°mbn-√. Zpc-¥-߃ Ah-fpsS lrZbsØ A{X-tØmfw XI¿Øp If-™n-cp-∂p. ]cn-Nn-Xs\-¶nepw A]-cn-Nn-X\mbn tXm∂nb B a\p-jys\ Ahƒ Xs‚ k¿∆-i-‡n-bp-ap-]-tbm-Kn®v ]n∂n-tebv°v X≈n-am-‰n.- AXv Ah≥ {]Xo-£n-®n-cp-∂p-sh-¶nepw s]s´-∂p-≠mb B {]Xn-I-c-W-Øn¬ Ah≥ ]X-dn-t∏mbn. hntZ-i]T\w Ign™v Xncn-sI-sb-Øn-bbp-S≥ Xs∂ Ah-fpsS Acn-In-tebv°v ]pd-s∏- ´-t∏mƒ AΩ Ah\p ap∂-dn-bn∏p \¬In-b-Xm-Wv. “Ct∏mƒ \o Ahn-tSbv°p t]mI-≠. Ah-fpsS Ct∏m-gsØ Ahÿ. Hcp ]t£ \n\°v kln-°m-\m-hn-√”. “AΩbv°v F√mw Adn-bm-hp-∂-X-t√. Fs∂ Poh-t\-°m-tfsd kvt\ln-®-Xm-W-hƒ. Ah-fpsS Pohn-X-Øn¬ Cß-s\mcp Zpc-¥-ap-≠m-b-t∏mƒ IqsS-bp-≠m-tI-≠-h-\m-bn-cp∂p Rm≥. hn[n AXn-s\s∂ A\p-h-Zn-®n-√. H∂p Biz-kn-∏n-°m≥, k¶Sw ]d-s™m∂v Icbm≥ Rm≥ IqsS-bp-≠m-bn-cp-s∂-t¶¬ Ahƒ°p a\ p ssIhn´p t]mIn-√m-bn-cp-∂p”. `b∂v `nØn-tbmSv tN¿∂v Xs‚ apJ-tØbv°v Xpdn-®p-t\m-°n-bn-cp∂ Ah-sf-°-≠t∏mƒ Ahs‚ IÆp-Iƒ \nd™p. XpSpØ Ihn-fp-Ifpw Xnf-ßp∂ IÆp-I-fp-am-bn-cp-∂p Fs‚ “s_mΩ-°p-´n”bv°.v Ah-fm-sI-am-dn-t∏m-bn. H´n-bIhn-fp-Iƒ, AXn¬ Hcn-°epw h‰mØ - c≠v \o¿®m-ep-Iƒ. IÆp-I-fn¬ ]g-b-Xn-f-°-an-√. `b-hpw-c-‡-®p-h∏pw am{Xw. Ahƒ Fßns\ {]Xn-I-cn-°p-sa-∂-dn-bn-√. F¶nepw Ah≥ ]Xnsb Ah-fpsS AcnIn¬ Ccp-∂p. hnd-bm¿∂ B ssII-fn¬ Xtem-Sn. Ah-fpsS IÆp-I-fnse `bw amdn. {]hNn-°m-\m-hmØ GtXm Hcp `mhw AhnsS \ng-en-°p-∂p. Ah≥ Ahsf tN¿Øp ]nSn®p A\p-k-c-W-bp≈ Hcp sIm®p-Ip-™n-s\-t∏mse Ahs‚ s\©n¬ Xe Nmbv®v Ah-fn-cp∂p. Ahs‚ Hmtcm \nizm-khpw Ahƒ°v ]pXp-Po-h≥ \¬In. F√m-sa-√m-am-bn-cp∂ A—\pw AΩbpw Ip™-\n-b\pw s]s´-s∂mcp Znhkw C√msX-bm-b-t∏mƒ a\- p-X-I¿∂p-t]m-b-Xm-W-hƒ. BZyw Ahƒ s]m´n-°-c-™p. I≠p-\n-∂h-cpsS lrZ-b-߃t]mepw hnßn-s∏m-´n. B Ic-®n-en\v Znh-k-ß-fpsS Bbp- p-am-{Xta D≠m-bn-cp-∂p-≈q. ]Xnsb ]Xnsb Ahƒ im¥-bm-bn. hnIm-c-sam-∂p-an-√msX Hscm-‰-bn-cp∏v. Bscms° h∂mepw Fs¥ms° ]d-™mepw B `mh-Øn\v hyXym-k-sam-∂p-an-√. 41