Digitalna transformacija - specijalno godišnje izdanje - Page 97

Do­dat­ni is­tak­nu­ti sa­dr­ža­ji iz pr­vog kvar­ta­la 2016. go­di­ne · 193,000 ko­ri­sni­ka ši­rom sve­ta: Ve­e­am je do­dao bli­zu 11,000 ukup­no pla­ća­ju­ćih ko­ri­sni­ka u pr­vom kva­r­ta­lu 2016. go­di­ne, što je u skla­du sa isto­rij­skim pro­se­kom od 3.500 no­vih ko­ri­sni­ka sva­kog me­se­ca. · 11,1 mi­li­o­na Vir­tu­el­nih ma­ši­na je zaš­ti­će­no Ve­e­a­mo­vim re­še­nji­ma do­stup­no­sti. · Pro­ši­re­nje na 39.000 Pro­Part­ne­ra ši­rom sve­ta: Ve­e­amov­a­po­sve­će­nost ka­na­lu di­stri­bu­ci­je na­sta­vlja da pri­vla­či no­ve pre­pro­dav­ce i pre­pro­dav­ce sa do­dat­nom vred­noš­ću. · No­ve re­zer­va­ci­je li­cen­ci za Mi­cr­o­soft Hyper-V: 34-po­stot­ni rast u od­no­su na isti pe­riod u pret­hod­noj go­di­ni. · Svet­ski dan do­stup­no­sti: Kao od­go­vor na pro­men­lji­ve zah­te­ve ko­ri­sni­ka za stal­nom do­stup­noš­ ću pred­uz­ e­ća i ka­ko bi edu­ko­vao tr­žiš­te da sa­me re­zer­vne ko­pi­je vi­še ni­su do­volj­ne, Ve­e­am je 30. mar­ta 2016. pro­sla­vio dru­gi po re­du Svet­ski dan do­stup­no­sti. cijom ili no­vim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma mo­ der­nih apli­ka­ci­ja i in­fra­struk­tu­re, is­ po­ru­ka i im­ple­men­ta­ci­ja da. Iza­zov mo­že da bu­de to da je za­pra­vo mo­ gu­će da su pra­vi­la sa­da ve­ća zbog po­ve­ća­nih oče­ki­va­nja od ključ­nih ser­vi­sa. Or­ga­ni­za­ci­je tre­ba da oja­ ča­ju kon­tro­le i da­ju kom­ple­tan uvid u na­čin za­do­vo­lja­va­nja ovih po­te­ba, što je mo­guć­nost za ino­va­ci­ju u da­ta cen­tru i iz­van. Ko tre­ba da vo­di pro­gra­me di­gi­ tal­ne tran­sfor­ma­ci­je u okvi­ru or­ga­ ni­za­ci­je da bi to bi­lo naj­e­fi­ka­sni­je? Ovaj te­ret ne pa­da na jed­nu oso­bu, već to po­sta­je raz­go­vor iz­me­đu onih ko­ji pru­ža­ju IT uslu­ge i onih ko­ji ih ko­ri­ste. IT da­nas ne mo­že da ra­di kao si­los, ne­go za­i­sta kao in­ter­ni pru­ža­lac uslu­ga. Raz­mo­tri­te in­ter­nu IT gru­pu ko­ja pru­ža ključ­ne apli­ka­ci­je po­slov­ noj je­di­ni­ci. Ka­da se ta apli­ka­ci­ja im­ ple­men­ti­ra po­treb­no je da se di­sku­ tu­je ne sa­mo ka­ko će ona bi­ti im­ple­ men­ti­ra­na (ve­li­či­na, pristup, op­seg itd.) već i šta će se de­si­ti ako neš­to ne ide ka­ko je oče­ki­va­no. Mo­že li predu­ ze­će pri­sta­ti na vre­me opo­rav­ka od 15 mi­nu­ta i uka­za­ti na cilj ove ključ­ ne apli­ka­ci­je? Čak i pla­ni­ra­ni SLA-ovi za ci­lje­ve u po­gle­du vre­me­na opo­ rav­ka se mo­gu ko­le­ba­ti, sa po­slov­ nim po­de­ša­va­njem ovih na 1,6 sa­ti, a da u stvar­no­sti opo­rav­ci tra­ju 5 sa­ti. Ovo zna­čaj­no uti­če na di­zajn ne sa­ mo ak­tu­el­nog sta­nja po­slov­ne uslu­ ge, već ka­sni­je i na do­sti­žnost od­lu­ ka da se za­do­vo­lje po­tre­be Al­waysOn­Bu­si­nes­sa. Ko­ja je vred­nost pri­stu­pa­nja di­gi­tal­noj tran­sfor­ma­ci­ji kao sve­ o­bu­hvat­nom ko­or­di­ni­ra­nom stra­ teš­kom pro­gra­mu, na­su­prot kroz odvo­je­ne ini­ci­ja­ti­ve kao i ka­da se po­ja­ve in­di­vi­du­al­ne po­tre­be? To je or­ga­ni­za­ci­o­no pi­ta­nje ko­je ta­ko­đe ne­će obez­be­di­ti je­dan put uspe­ha. Mno­ge or­ga­ni­za­ci­je će ima­ ti ko­rist od stra­teš­kog pri­stu­pa, ali i ne­ki pot­pu­no raz­li­či­ti pro­jek­ti mo­gu funk­ci­o­ni­sa­ti za dru­ge kli­jen­te. Po­u­ ka je da se odvo­ji vre­me za sku­plja­ nje in­for­ma­ci­ja, pri­o­ri­te­te i mo­guć­ no­sti svih za­in­te­re­so­va­nih stra­na pre do­no­še­nja bi­lo ka­kve od­lu­ke. U ko­joj me­ri di­gi­tal­na tran­sfor­ ma­ci­ja na front-en­du zah­te­va pro­ me­ne na back-end in­fra­struk­tu­ri i si­ste­mi­ma? Ap­so­lut­no, back-end IT infrastruk­ tu­ra tre­ba da se pro­me­ni. Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja i spo­sob­nost da se iza­đe u su­sret po­tre­ba­ma Al­waysOn­ Bu­si­nes­sa mo­gu da bu­du za­do­ vo­lje­ne sa­mo ka­da mo­de­ran da­ta cen­tar ima mo­guć­nost da is­pu­ni taj zah­tev. Da li je da­ta cen­tar u ve­li­koj me­ri vir­tu­e­li­zo­van? Da li da­ta cen­tar in­ve­sti­ra u mo­der­ne sto­ridž si­ste­ me? Da li je da­ta cen­tar u sta­nju da pro­ši­ru­je funk­ci­o­nal­no­sti do clo­u­da i ser­vis pro­vaj­de­ra? Ove po­tre­be se mo­gu za­do­vo­lji­ti sa­mo ako mo­de­ ran da­ta cen­tar ima ove esen­ci­jal­ne ka­rak­te­ri­sti­ke. Io IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Specijalno izdanje - Digitalna transformacija